ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

    30.07.2008

 

 დადგენილება № 106

2008-2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სადოქტორო პროგრამებისა და 2008-2009 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების წარმოდგენის ვადებთან დაკავშირებით

1. 2008-2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სადოქტორო პროგრამები წარმოდგენილი იქნას ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში არაუგვიანეს 15 სექტემბრისა. 

2. 2008-2009 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო პროგრამები წარმოდგენილი იქნას ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში არაუგვიანეს 31 ოქტომბრისა. 

3. 2008-2009 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო პროგრამები წარმოდგენილი იქნას ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა. 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი