ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

    30.07.2008

     დადგენილება № 107 

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებში
არჩევითი საგნების რაოდენობასთან დაკავშირებით

1. საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამაში (პროგრამის მოდულში) წარმოდგენილი არჩევითი დისციპლინების კრედიტების რაოდენობა არ უნდა იყოს სტუდენტის მიერ ასარჩევი საგნების კრედიტების რაოდენობაზე 1,5-ჯერ მეტი.

2. გამონაკლისი შეიძლება დაშვებულ იქნას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არჩევითი საგნები შემოთავაზებულია სხვა საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებიდან.     

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი