ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

30.07.2008

დადგენილება № 108

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის აკადემიური საბჭოს “იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ” 2007 წლის  28 დეკემბრის №70 დადგენილებაში ტექნიკური უზუსტობების გასწორების შესახებ

 1. “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 59-ე მუხლის შესაბამისად, ტექნიკური უზუსტობების გასწორების მიზნით  ”იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ” 2007 წლის 28 დეკემბრის №70 ბრძანების მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: “ასისტენტ პროფესორების კონკურსის წესით არჩევის ვადა განისაზღვროს 2010 წლის 20 თებერვლამდე”.
  • დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

     

  გიორგი ხუბუა
  აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
  რექტორი