ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

30.07.2008

 

დადგენილება №109

სამაგისტრო პროგრამის – „მედია და ახალი ტექნოლოგიები“ დამტკიცების შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–9 მუხლის შესაბამისად:

 

1.დამტკიცდეს სამაგისტრო პროგრამა – მედია და ახალი ტექნოლოგიები (ხელმძღვანელი – თსუ ასოცირებული პროფესორი დალი ოსეფაშვილი, კოორდინატორი – თსუ ასისტენტ–პროფესორი დავით პაიჭაძე) .
2. დადგენილება საჯარო გაცნობის მიზნით განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე

  • დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

   

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი