ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აკადემიური საბჭო
30.07.2008
 დადგენილება № 110

ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
26.03.2010, 36/2010 დადგენილებითთსუ აკადემიური საბჭოს №92 დადგენილების - ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის” - მე–7 მუხლის პირველი ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის მოქმედების დროებით შეჩერების შესახებ.

  1. შეჩერდეს თსუ აკადემიური საბჭოს №92 დადგენილების- ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის” მე–7 მუხლის პირველი ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის მოქმედება თსუ ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის მე–6 და ზედა სემესტრის სტუდენტებზე 2008–2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრამდე.
  2. დადგენილება საჯარო გაცნობის მიზნით განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე

   

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი