ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

30.07.2008

დადგენილება №115

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

I. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის კაკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

  1. კონსტანტინე კუბლაშვილი – სამართლის დოქტორი, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე
  2. გიორგი ტყეშელიაძე – იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ რექტორის მრჩეველთა  საბჭოს წევრი
  3. ზაზა მეიშვილი - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე
  4. ქეთევან ქოქრაშვილი – ტექნიკური უნივერსიტეტის კანცლერი
  5. ლაშა კალანდაძე – სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე
  6. ნუგზარ სხირტლაძე – საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე
  7. ირაკლი გივიაშვილი – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტის დირექტორი

II.  დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

   

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი