ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

30.07.2008

დადგენილება №118

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

I. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

  1. ლარისა ყორღანაშვილი – ასოცირებული პროფ. დეკანის მოადგილის მ.შ.
  2. გოჩა თუთბერიძე – ასოცირებული პროფ. დეკანის მოადგილის მ.შ
  3. ელენე ხარაბაძე – სრული პროფ. დეკანის მოადგილის მ.შ.
  4. ინეზა გაგნიძე – ასოც. პროფესორი, სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი
  5. ეკა ლეკაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, ხარისხის უზრინველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
  6. იოხენ ციმერმანი – თსუ რექტორის მრჩეველი
  7. რამაზ ქვათაძე – თსუ რექტორის მრჩეველი

II.  დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

   

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი