ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

08.09.2008

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 120


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ

1. 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გათვალისწინებით, გაუგრძელდეს შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადა თსუ აკადემიურ პერსონალს მათ მიერ უფლებამოსილებათა შეუფერხებელი განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით თსუ აკადემიური საბჭოს მიერ კანდიდატების აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე.

2. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტმა.

3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

აკადემიური საბჭოს წევრები:

ზურაბ დავითაშვილი
ელიზბარ ნადარაია
მარიამ ჩხარტიშვილი
ირმა რატიანი
გუგული მაღრაძე
ირაკლი კოვზანაძე
ალექსანდრე შენგელაია
რევაზ გველესიანი