ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

08.09.2008

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №121


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგები და არჩეულ იქნენ აკადემიურ თანამდებობაზე

სამართლის ისტორიის მიმართულება
სრული პროფესორი  - დავითაშვილი გიორგი
ასოცირებული პროფესორი – ბოსტოღანაშვილი დავითი
გარიშვილი მარინა

კონსტიტუციური სამართლის მიმართულება
სრული პროფესორი – დემეტრაშვილი ავთანდილი
ჭიღლაძე ნანა
ასოცირებული პროფესორი – კვერენჩხილაძე გიორგი
ყურაშვილი კახი
ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულება
სრული პროფესორი – კოპალეიშვილი მაია
ასოცირებული პროფესორი – ტურავა პაატა
ხარშილაძე ირმა

საერთაშორისო სამართლის მიმართულება
სრული პროფესორი – ალექსიძე ლევანი
კორკელია კონსტანტინე
ასოცირებული პროფესორი- გაბრიჩიძე გაგა
ქურდაძე ირინა

კერძო სამართლის მიმართულება
სრული პროფესორი – ზოიძე ბესარიონი
კერესელიძე დავითი
ნინიძე თევდორე
სურგულაძე ნუგზარი
ჭანტურია ვლადიმერი
ასოცირებული პროფესორი – ბურდული ირაკლი
ზაალიშვილი ვახტანგი
ზამბახიძე თამარი
ზარნაძე ეკა
ცისკაძე მარიამი

 სამართლის მეთოდების მიმართულება
სრული პროფესორი – ხუბუა გიორგი

სისხლის სამართლის მიმართულება
სრული პროფესორი – ლეკვეიშვილი მზია
ნაჭყებია გურამი
ასოცირებული პროფესორი – ბოხაშვილი ირინე
ფაფიაშვილი ლალი
ივანიძე მაია
2. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტმა.
3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

აკადემიური საბჭოს წევრები:
ზურაბ დავითაშვილი
ელიზბარ ნადარაია
მარიამ ჩხარტიშვილი
ირმა რატიანი
გუგული მაღრაძე
ირაკლი კოვზანაძე
ალექსანდრე შენგელაია
რევაზ გველესიანი