ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

22.01.2015, №6/2015 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

08.09.2008

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 124

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უინივერსიტეტის მაგისტრატურაში მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

 

« უმაღლესი განათლების შესახებ » საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად,

1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მიღების წესი (დანართი 1).
3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი