08.09.2008
დადგენილება №125
ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
29.12.2010, №148/2010 დადგენილებით


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში საუნივერსიტეტო დაფინანსებაზე მისაღები კონტიგენტის განსაზღვრის შესახებ


« უმაღლესი განათლების შესახებ » საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად,

  1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საუნივერსიტეტო დაფინანსებაზე მისაღები კონტიგენტის ოდენობა განისაზღვროს მაგისტრატურაში ჩარიცხული კონტიგენტის 10%-ით.
  2. პირველ რიგში დაფინანსდნენ 2008 წლის საომარი მოქმედებების გამო იძულებით გადაადგილებული კონკურსანტები.
  3. საუნივერსიტეტო დაფინანსება განხორციელდეს სამესტრულად, აკადემიური შედეგების გათვალისწინებით.
  4. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი