ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

15.09.2008

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №128

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანირატულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

 

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი  შემადგენლობით:

1. ვაჟა კიკნაძე – თსუ პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი
2. ზურაბ პაპასქირი – სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
3. ია ხუბაშვილი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
4. მანანა ჯავახიშვილი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
5. ვასილ კაჭარავა – თსუ ეცროპათმცოდნეობის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
6. ნანი გელოვანი – თსუ ასოცირებული პროფესორი
7. ნოდარ შოშიტაიშვილი – გიორგი ჩიტაიას ეთნოგრაფიული მუზეუმის დირექტორი
8. ცირა ბარამიძე - თსუ კავკასიის მიმართულების სრული პროფესორი
9. თეიმურაზ გვანცელაძე - თსუ კავკასიის მიმართულების სრული პროფესორი
10. აკაკი ყულიჯანაშვილი – თსუ ასოცირებული პროფესორი
11. დარეჯან გარდავაძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი

 

  1. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ

საფუძველი: რექტორის 2008 წლის 14 ივლისის №62/01-01 ბრძანება

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი