ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

15.09.2008

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 129

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე  აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

 

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე  აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი  შემადგენლობით:

პროფესორი თამაზ შაბურიშვილი
პროფესორი მარინე ჯანელიძე
პროფესორი სამსონ მღებრიშვილი
მმდ. ზაზა ჭანტურაია
მმდ. კახა ქუნთელია

  1. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

საფუძველი: რექტორის 2008 წლის 03 სექტემბრის №79/01-01 ბრძანება

 

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი