ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
07.05.2012, №31 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

15.09.2008

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 130

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიების შედეგებთან დაკავშირებული საჩივრების განხილვასთან დაკავშირებით

  1. დაევალოს იურიდიულ დეპარტამენტს უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიების შედეგებთან დაკავშირებული საჩივრების განხილვა პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით.
  2. საჩივრების მიღებიდან 7 დღის ვადაში აკადემიურ საბჭოს წარუდგინოს დასკვნა განხილვის შედეგების შესახებ.
  3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი