ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 133

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

 

1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანირატულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგები და არჩეულ იქნენ აკადემიურ თანამდებობაზე

ისტორიის მიმართულებით
ამერიკისმცოდნეობა
მეძმარიაშვილი ელენე

კავკასიის ისტორია
კვიციანი ჯონი

 

2. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტმა

3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი