ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

23.09.2008

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 134

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის (გერმანული, ფრანგული, ინგლისური) გამოცდის დონის განსაზღვრის შესახებ

 

 

ივანე   ჯავახიშვილის  სახელობის   თბილისის   სახელმწიფო უნივერსიტეტის   იურიდიული   ფაკულტეტის  2008-2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩასარიცხი გამოცდა უცხო ენაში (გერმანული, ფრანგული, ინგლისური) ჩატარდეს B1 დონის მოთხოვბის შესაბამისად.

საფუძველი: იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის შუამდგომლობა.

 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი