ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

30.09.2008

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 137


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გარდამავალი პერიოდის დოქტორანტთა დოქტორანტურაში სწავლის გადასახადის შესახებ 2008 წლის 19 მაისის №88 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

  1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გარდამავალი პერიოდის დოქტორანტთა დოქტორანტურაში სწავლის გადასახადის შესახებ 2008 წლის 19 მაისის №88 დადგენილების მე-2 პუნქტში შევიდეს ცვლილება და 2007-2008 სასწავლო წელს ჩარიცხული გარდამავალი პერიოდის დოქტორანტები გათავისუფლდნენ სწავლის გადასახადისაგან 2008 წლის 28 ნოემბრამდე.
  2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი