ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს 

17.12.2012, №128/2012 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

7.09.2008

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 142

2008-2009 წლის შემოდგომის სემესტრის სადოქტორო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

 

”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-9 მუხლის შესაბამისად,

 1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2008-2009 წლის შემოდგომის სემესტრის სადოქტორო პროგრამები

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ახალი სადოქტორო პროგრამები

კომპიუტერული მეცნიერება

 1. კომპიუტერული მეცნიერება. ხელმძღვანელი პროფ. გია სირბილაძე.
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: კომპიუტერული მეცნიერების დოქტორი. ადგილი– 4.  მათემატიკა

 2. გამოთვლითი მათემატიკა და მათემატიკური მოდელირება. ხელმძღვანელები: პროფ. დავით გორდეზიანი, ასოც. პროფესორი ჯემალ როგავა. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მათემატიკის დოქტორი. ადგილი – 2.
 3. ფურიეს ანალიზი. ხელმძღვანელები: პროფესორი უშანგ გოგინავა, ასოცირებული პროფესორი თეიმურაზ ახობაძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მათემატიკის დოქტორი.  ადგილი – 2.


  ფიზიკა

 4. სპინის ფიზიკა ANKE/COSY ექსპერიმენტში. ხელმძღვანელები: პროფ. მიხეილ ნიორაძე, ფიზ.-მათ. მეცნ. კანდიდატი, მირიან ტაბიძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის დოქტორი. ადგილი – 4.
 5. გამოყენებითი ელექტროდინამიკის ამოცანების კომპიუტერული მოდელირება. ხელმძღვანელი, პროფ. რევაზ ზარიძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის დოქტორი ან კომპიუტერული მეცნიერების დოქტორი. ადგილი – 3.
 6. დინამიური ქაოსი. ხელმძღვანელები: პროფესორი არჩილ უგულავა, ასოცირებული პროფესორი ლევან ჭოტორლიშვილი. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის დოქტორი. ადგილი – 1-3

  ქიმია

 7. ახალი სტრუქტურების მქონე ორგანულ ნაერთთა სინთეზის მეთოდების დამუ­შა­ვება, მიღება და გამოკვლევა. ხელმძღვანელი პროფ. შოთა სამსონია. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის დოქტორი. ადგილი – 1-4 
 8. ახალი კომპლექსური თვისებების მქონე ორგანულ-არაორგანული პოლიმე­რე­ბის სინ­თეზი და კვლევა და კომპოზიციური მასალები მათ ბაზაზე. ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი ომარ მუკბანიანი. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის დოქტორი. ადგილი – 1-3.
 9. კოლოიდური ქიმია. ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. მარინა რუხაძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის დოქტორი. ადგი­ლი – 2.
 10. სამედიცინო და ბიოტექნოლოგიური დანიშნულების ბიოორგანულ ნაერთთა კვლევა. ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. რამაზ გახოკიძე (თსუ), ასოც. პროფ. ლალი ტაბატაძე (სოხუმის უნივერსიტეტი). მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის დოქტორი. ადგილი – 4.
 11. ფიზიკური ქიმია. ხელმძღვანელი, პროფესორი ბეჟან ჭანკვეტაძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის დოქტორი. ადგილი – 3-4.


  ბიოლოგია


 12. ნეირობიოლოგია/ქცევის ნეირომეცნიერება. ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. ნანული დო­რე­უ­ლი. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი (ნეირობიო­ლოგია/ქცევის ნეირომეცნიერება). ადგი­ლი – 3. 
 13. ბიომრავალფეროვნება: ეკოლოგია და ისტორიული ბიოგეოგრაფია. ხელმძღვანელი, პროფ. არნოლდ გეგეჭკორი. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი (ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია).  ადგი­ლი – 2.
 14. გენომის ფუნქციონირება. ხელმძღვანელები : პროფ. თეიმურაზ ლეჟავა, ასოც. პროფ. თინა ჯოხაძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: დოქტორი გენეტიკაში. 
 15. იმუნოლოგია და იმუნოტექნოლოგია. ხელმძღვანელი, პროფ. ნინო ფორაქიშვი­ლი. თანახელმძღვანელი: ბ.მ.დ., ნინა კულიკოვა. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი (იმუნოლოგია). ადგი­ლი – 3.
 16. ბიოქიმია, ბიოფიზიკა, მოლეკულური ბიოლოგია. ხელმძღვანელები, ასოც. პროფ. მანანა გორ­დეზიანი, ასოც. პროფ. ნანა კოშორიძე, ასოც. პროფ. დავით გამრეკელი. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი. (ბიოქიმია, ბიოფიზიკა, მოლეკულური ბიოლოგია) ადგი­ლი – 6.   გეოგრაფია


 17. გეომორფოლოგია და გეოეკოლოგია. ხელმძღვანელი პროფ. რამინ გობეჯიშვილი. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის დოქტორი (გეომორფოლოგია, გეოეკოლოგია). 
 18. რეგიონულო გეოგრაფია, კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა და ლანდშაფტური და­გეგ­მარება. კოორდინატორი, პროფ. ნოდარ ელიზბარაშვილი, ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. თენგიზ გორდეზიანი, ასოც. პროფ. დალი ნიკოლაიშვილი. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის დოქტორი (გეოგრაფია და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა). 
 19. წყლის რესურსებისა და ეროზიული პროცესების ინტეგრირებული მართვა.  ხელმ­ძღვანელები: პროფ. დავით კერესელიძე, ასოც. პროფ. ლია მაჭავარიანი. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის დოქტორი. ადგი­ლი – 3.
 20. ფიზიკური გეოგრაფია, ნიადაგების ეკოლოგია, გარემოს დაცვა. ხელმძღვანელები: პროფესორი ზურაბ სეფერთელაძე, პროფესორი მელორ ალფენიძე (სსიპ –სოხუმის უნივერსიტეტი), ასოც. პროფ. ბესო კალანდაძე (თსუ). მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის დოქტორი (ფიზიკური გეოგრაფია, ნიადაგების ეკოლოგია, გარემოს დაცვა). ადგილი – 2.  გეოლოგია


 21. პეტროლოგია, ვულკანოლოგია. ხელმძღვანელი, პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოლოგიის დოქტორი. ადგი­ლი – 3.    ინტერდისციპლინური


 22.  მოლეკულური მედიცინა. ხელმძღვანელი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ლავრენტი მანაგაძე. თანახელმძღვანელები: პროფ. თემურ ჩიგოგიძე, ასოც. პროფ. ნანა კოტრიკაძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი (მოლეკულური მედიცინა). მედიცინის დოქტორი (მოლეკულური მედიცინა). ადგილი – 2-4.

          ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები

ფიზიკა

 1. კოსმოგენური იზოტოპები 14C და 10Be, როგორც მზისა და დედამიწის მახლო­ბე­ლი კოსმოსის შესწავლის ინსტრუმენტი. ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფ. სიმონ წერეთელი. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის დოქტორი. ადგილი – 1.


  მათემატიკა

 2. კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტო­ლე­ბე­ბი და მათი გამოყენებები უწყვეტ გარემოთა მექანიკაში. ხელმძღვანელები: პროფ. გიორგი ჯაიანი (თსუ, ი. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მა­თე­მატიკის ინსტიტუტი), პროფ. რობერტ გილბერტი (დელავერის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, მათემატიკურ მეცნიერებათა დეპარ­ტა­მენტი. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გამოყენებითი მათემატიკის დოქტორი. ადგილი – 2.


  ქიმია

 3. უჯერი ციკლური ფრაგმენტების შემცველი სილიციუმორგანული ოლიგო­მე­რე­ბის სინთეზი, კვლევა და კომპოზიციები მათ ბაზაზე. ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. ომარ მუკბანიანი. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის დოქტორი ადგილი – 1.
 4. 2- და 5-არილინდოლების ახალი ნაწარმების სინთეზი და გამოკვლევა. ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. იოსებ ჩიკვაიძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის დოქტორი ადგილი – 1.
 5. ინდოლის, ბენზოქსაზოლისა და ბენზიმიდაზოლის ბირთვების შემცველი ახალი ჰიდრაზონების სინთეზი და გარდაქმნა პირიდაზინოინდოლის ახალი ნაწარმების სინთე­ზის მიზნით. ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. იოსებ ჩიკვაიძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის დოქტორი ადგილი – 1.
 6. სინთეზური გამოკვლევები დიპიროლონაფთალინების სფეროში. ხელმძღვანელი, პროფ. შოთა სამსონია. ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი მარინა ტრაპაიძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის დოქტორი ადგილი – 1.


  ბიოლოგია

 7. მიკროორგანიზმების დესტრუქციული აქტივობის რეგულაცია. ხელმძღვანელი, ასო­ცი­რე­ბული პროფ. მანანა გორდეზიანი. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი. ადგილი – 1.  გეოგრაფია


 8. გამოყენებითი მეტეოროლოგია. ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. არჩილ ხანთაძე, გეო­გრაფიის დოქტორი, ლამზირა ლაღიძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის დოქტორი.
 9. წყალდიდობებისა და დატბორვის რისკების შეფასება და მართვა. ხელმ­ძღვა­ნე­ლი, პროფ. დავით კერესელიძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის დოქტორი.

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

 

ახალი სადოქტორო პროგრამები

 1. ქართული ლიტერატურა – თანამედროვე კვლევები კოორდინატორები: პროფესორი. ე. ხინთიბიძე, პროფესორი ი. რატიანი
 2. ქართველური ენათმეცნიერება -  ხელმძღვანელი პროფესორი დ. მელიქიშვილი
 3. ქართული ბიბლიის ფილოლოგია – ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი. ა. ხარანაული
 4. თეორიული და შედარებითი ენათმეცნიერება - ხელმძღვანელი პროფესორი ე. მელიქიშვილი
 5. კლასიკური ფილოლოგია და სიძველეთმცოდნეობა – კოორდინატორი: პროფესორი რ. გორდეზიანი
 6. ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია – ხელმძღვანელები: ასოცირებული პროფესორი ს. შამანიდი, ასოცირებული პროფესორი თ. დოლიძე
 7. ფრანგული ფილოლოგია – კოორდინატორი პროფესორი ი. ფხაკაძე
 8. გერმანული ფილოლოგია – პროფესორი ლ. ქეცბა-ხუნდაძე
 9. თურქული ფილოლოგია –  პროფესორი მ. ჯიქია
 10. საქართველოს ისტორია – ხელმძღვანელი პროფესორი ვ. კიკნაძე
 11. კავკასიოლოგია ა) იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება ბ) კავკასიის ხალხთა ისტორია – ხელმძღვანელი პროფესორები ც. ბარამიძე, თ. გვანცელაძე
 12. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია – ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი თ. პაპასქირი
 13. არქეოლოგია – ხელმძღვანელები ასოცირებული პროფესორები ვ. ლიჩელი, ზ.კვიციანი
 14. ანთროპოლოგია- კოორდინატორი: პროფესორი ქ. ხუციშვილი
 15. ხელოვნების ისტორია და თეორია- კოორდინატორი პროფესორი ზ. სხირტლაძე,
 16. კულტურის მეცნიერებები - ხელმძღვანელი პროფესორი ნ. ჩიქოვანი
 17. განათლების მეცნიერებები – კოორდინატორი პროფესორი ქ. ჭკუასელი
 18. ბიოეთიკა – ხელმძღვანელები ასოცირებული პროფესორი ა. ზაქარიაძე; პროფესორი მედიცინის დოქტორი პ. იმნაძე

 

ინდივიდუალური სადოქტორო   პროგრამები :

 1. ქართული ლიტერატურა – ხელმძღვანელი პროფესორი ე. ხინთიბიძე
 2. ქართველური ენათმეცნიერება ხელმძღვანელი პროფესორი დ. მელიქიშვილი
 3. ქართული ბიბლიის ფილოლოგია – ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ა. ხარანაული
 4. ლიტერატურის თეორია (ზოგადი და კომპარატივისტული კვლევები) – ხელმძღვანელი პროფესორი ი. რატიანი
 5. ორიენტალისტიკა – კოორდინატორი პროფესორი  ა. სილაგაძე
 6. ებრაულ-არამეული ფილოლოგია – ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. მ. ჩაჩიბაია
 7. რუსული და სლავური ენები - ხელმძღვანელი პროფესორი  ნ. ჭოხონელიძე
 8. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება – ხელმძღვანელები პროფესორები ც. ბარამიძე, თ. გვანცელაძე
 9. თარგმანთმცოდნეობა (ქართული კლასიკური ლიტერატურის სხვაენოვანი თარგმანების ანალიზი)–  კოორდინატორი ასოცირებული პროფესორი ო. ბაქანიძე ხელმძღვანელი გ. წიბახაშვილი
 10. საქართველოს ისტორია – ხელმძღვანელი პროფესორი ვ. კიკნაძე
 11. ძველი მსოფლიოს ისტორია - ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი მ. მშვილდაძე
 12. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია – ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი თ. პაპასქირი
 13. არქეოლოგია - ხელმძღვანელი პროფესორი გ. გრიგოლია
 14. ეთნოლოგია – ხელმძღვანელი პროფესორი ქ. ხუციშვილი
 15. ხელოვნების ისტორია და თეორია- კოორდინატორი პროფესორი ზ. სხირტლაძე
 16. ლოგიკა და ენის ფილოსოფია - ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ლ. მჭედლიშვილი
 17. სოციალური ფილოსოფია - ხელმძღვანელი პროფესორი კ. კაციტაძე
 18. განათლების მეცნიერებები –ხელმძღვანელი პროფესორი ქ. ჭკუასელი

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ახალი სადოქტორო პროგრამები

 1. ბიზნესის ადმინისტრირება – მისანიჭებელი ხარისხი – ფილოსოფიის დოქტორი ბიზნესის ადმინისტრირებაში – ხელმძ. სრული პროფესორი ნ. თოდუა, ასოცირებული პროფესორი გ. თუთბერიძე
 2. ეკონომიკა – მისანიჭებელი ხარისხი – ფილოსოფიის დოქტორი ეკონომიკაში – ხელმძღვანელი სრული პროფ. რ. გველესიანი
 3. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები – მისანიჭებელი ხარისხი – ფილოსოფიის დოქტორი საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში – ხელმძ. ასოცირებული პროფესორი ლ. ყორღანაშვილი

ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები

 1. ფინანსები და საბანკო საქმე (ფილოსოფიის დოქტორი ფინანსებსა და საბანკო სამქეში), ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ი. კოვზანაძე
 2. ბუღალტრული აღრიცხვა _ (ფილოსოფიის დოქტორი ბუღალტრულ აღრიცხვაში) – ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ე. ხარაბაძე
 3. მარკეტინგი – (ფილოსოფიის დოქტორი მარკეტინგში) ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ნ. თოდუა
 4. საერთაშორისო ბიზნესი – ფილოსოფიის დოქტორი საერთაშორისო ბიზნესში) ხელმძ. სოცირებული პროფესორი თ. შენგელია
 5. ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი _ მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი - მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი - ფილოსოფიის დოქტორი ტურიზმსა და მასპინძლობის მენეჯმენტში_  ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფ. მ. მარგველაშვილი
 6. ზოგადი მენეჯმენტი – მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი - ფილოსოფიის დოქტორი მენეჯმენტში – ხელმძღვანელი სრული პროფ. გ. ღაღანიძე
 7. ეკონომიკური თეორია – მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი -ფილოსოფიის დოქტორი ეკონომიკაში -  ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი
 8. ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა – ფილოსოფიის დოქტორი ეკონომიკაში – ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ს. გელაშვილი
 9. შრომის ეკონომიკა – მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – ფილოსოფიის დოქტორი ეკონომიკაში – ხელმძღვანელი სრული პროფესორი მ. ტუხაშვილი
 10. ეკონომიკური პოლიტიკა - მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – ფილოსოფიის დოქტორი ეკონომიკაში – ხელმძღვანელი სრული პროფესორი რ. გველესიანი
 11. მაკროეკონომიკა -  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი -  ფილოსოფიის დოქტორი ეკონომიკაში – ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ნ.ხადური
 12. აგრარული ეკონომიკა – მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი - ფილოსოფიის დოქტორი ეკონომიკაში – ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ე. ხარაიშვილი
 13. მსოფლიო ეკონომიკა – მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი - ფილოსოფიის დოქტორი ეკონომიკაში – ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. ლ.ყორღანაშვილი
 14. ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა – მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი - ფილოსოფიის დოქტორი ეკონომიკაში – ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ი. ანანიაშვილი

 

  მედიცინის ფაკულტეტი

ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები

 1. ნევროლოგია

      მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი –  მედიცინის დოქტორი
           სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი რომან შაქარიშვილი      

 1. პედიატრია

  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი –      მედიცინის დოქტორი
სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: მედიცინის დოქტორი ქეთევან ბარაბაძე

 1. დერმატოვენეროლოგია

      მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი –  მედიცინის დოქტორი
სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფესორი გიორგი გალდავა

 

ახალი სადოქტორო პროგრამები

 1. ოფთალმოლოგია

 მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი –  მედიცინის დოქტორი
სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:
პროფესორი მიხეილ ომიაძე;

 1. ენდოკრინოლოგია

      მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი –  მედიცინის დოქტორი
სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:
      ასოცირებული პროფესორი ელენე გიორგაძე;

 1. კარდიოლოგია

      მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – 
მედიცინის დოქტორი
           სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ზურაბ ფაღავა;

 1. ფსიქიატრია

  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი –  მედიცინის დოქტორი
           სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი ნანეიშვილი

 1. უჯრედთა, ქსოვილთა და ორგანოთა ტრანსპლანტაცია

      მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი –  მედიცინის დოქტორი
           სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი კორძაია;

 1. ეპიდემიოლოგია

      მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი –  მედიცინის დოქტორი
სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი პაატა იმნაძე;

 1. პედიატრია

      მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი –  მედიცინის დოქტორი
           სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი რუსუდან ქარსელაძე

 1. პირდაპირი და არაპირდაპირი წესით დამზადებული ვინირების პაროდონტის ქსოვილებზე ზეგავლენის კლინიკურ-მორფოლოგიური თავისებურებების შესწავლა

      მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი –  მედიცინის დოქტორი
სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ვლადიმერ მარგველაშვილი;

 1. მოლეკულერი მედიცინა (ინტერდისციპლინარული);

      მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი –  მედიცინის დოქტორი
სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ლაურ მანაგაძე;

 1. ბიოეთიკა (ინტერდისციპლინარული);

      მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი –  მედიცინის დოქტორი
       სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:       პროფესორი პაატა იმნაძე;

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები

 1. ჟურნალისტიკა – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი მარინე ვეკუა. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი  - ჟურნალისტიკის დოქტორი
 2. პოლიტიკი მეცნიერება – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – პოლიტიკის მენციერების დოქტორი
 3. ფსიქოლოგია – კოორდინატორები: ასოცირებული პროფესორი ნანა სუმბაძე, პროფესორი მარინე ჩიტაშვილი, პროფესორი თამარ გაგოშიძე, პროფესორი ნინო ჯავახიშვილი, პროფესორი გუგული მაღრაძე, ასოცირებული პროფესორი ია კუტალაძე, პროფესორი შალვა აბზიანიძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – ფსიქოლოგიის დოქტორი
 4. საზოგადოებრივი გეოგრაფია – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი იოსებ სალუქვაძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დოქტორი.
 5. სოციოლოგია - სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფესორი იაგო კაჭკაჭიშვილი. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – სოციოლოგიის დოქტორი.

 

ახალი სადოქტორო პროგრამები

 1. ჟურნალისტიკა - სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი მარინე ვეკუა. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი  - ჟურნალისტიკის დოქტორი.
 2. პოლიტიკური მეცნიერება - სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – პოლიტიკის მენციერების დოქტორი.
 3. საზოგადოებრივი გეოგრაფია – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი იოსებ სალუქვაძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი - საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დოქტორი.
 4. კონფლიქტების ანალიზი და მართვა – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფესორი გუგული მაღრაძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – კონფლიქტების ანალიზის და მართვის დოქტორი
 5. საერთაშორისო ურთიერთობები – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ალექსანდრე რონდელი. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი
 6. ორგანიზაციი ფსიქოლოგია – სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ია კუტალაძე. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის დოქტორი.

 

 

  II. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი