ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

7.10.2008


და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 143

 

პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების თანახმად,

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა –   სახვითი ხელოვნება (დანართი N1).
  2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

საფუძველი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორთა გაერთიანებული კრების წარდგინება.

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი