ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

28.10.2008

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 144

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ


I. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

კავკასიოლოგია
ცირა ბარამიძე – სრული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი
თემურ გვანცელაძე - სრული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი
რუსუდამ ჯანაშია – ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ მოწვეული პროფესორი

კლასიკური ფილოლოგია, ახალი ბერძნული ფილოლოგია
რისმაგ გორდეზიანი –  სრული პროფესორი
ირინე დარჩია – ასოცირებული პროფესორი
ალექსანდრე კოტრანისი – საქართველოში საბერძნეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მოადგილე, მიუნხენის უნივერსიტეტის დოქტორი

ლიტერატურის თეორია
ირმა რატიანი – სრული პროფესორი
მაია მირესაშვილი – სოხუმის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი

ფრანგული ფილოლოგია (ფრანგული ლიტერატურა)
სიბილა გელაძე – ასოცირებული პროფესორი
გიორგი ეკიზაშვილი – ლიტერატორი, მთარგმნელი, მოწვეული ლექტორი
ჟოელ ბასტენერი – ალექსანდრე დიუმას სახ. ფრანგული კულტურის ცენტრის დირექტორი

იტალიური ფილოლოგია
ლია ლორია – ასოცირებული პროფესორი
მარია როზალია კორადო – საქართველოში იტალიის საელჩოს თანამშრომელი

აღმოსავლეთმცოდნეობა (არაბისტიკა)
ნანა ფურცელაძე – სრული პროფესორი
დარეჯან გარდავაძე – ასოცირებული პროფესორი

აღმოსავლეთმცოდნეობა (ირანისტიკა)
ნომადი ბართაია – ასოცირებული პროფესორი
ჯემშიდ გიუნაშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი, გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მეცნიერ–თანამშრომელი
ქეთევან მეგრელიშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი, ენების ცენტრის მასწავლებელი

ლიტერატურული ურთიერთობები და თარგმანმცოდნეობა
თამარ ვეფხვაძე – ფილოლოგიის დოქტორი, თეატრალური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
ოთრ ბაქანიძე – ასოცირებული პროფესორი

ისტორიის მიმართულება (ამერიკისმცოდნეობა)
ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თემურ პაპასქირი – ასოცირებული პროფესორი
სინტია უიტსლი – საქართველოში აშშ–ის საელჩოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი
ედუარდ რაუპი – საქართველოს უნივერსიტეტის პრორექტორი
ტიმ ბლაუველტი – ამერიკის საბჭოების დირექტორი

  განათლების მეცნიერებები

ქეთევან ჭკუასელი – სრული პროფესორი
ეთერ ღვინერია – ასოცირებული პროფესორი
შალვა ტაბატაძე – აშშ კენტის უნივერსიტეტის მაგისტრი განათლების პოლიტიკაში, „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობის ცენტრის“ გამგეობის თავმჯდომარე

2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თვმჯდომარე,
რექტორი