ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

15.12.2008

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 152


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–9 მუხლის, „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2008 წლის N91 დადგენილებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის N13 სხდომის გადაწყვეტილების საფუძველზე

I. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. იაგო კაჭკაჭიშვილი – სრული პროფესორი,
2. ამირან ბერძენიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
3. ნინო დურგლიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
4. ლალი სურმანიძე –  ასოცირებული პროფესორი
5. ლია წულაძე – ასოცირებული პროფესორი.

II. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თვმჯდომარე,
რექტორი