ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №72
09.01.2008

 

 

აკადემიური საბჭოს “მაგისტრატურაში სპეციალობის გამოცდაზე დაშვების შესახებ” 2007 წლის 26 სექტემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

 

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად

დადგენილების მეორე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით „2007 - 2008 სასწავლო წლის დასრულებამდე დადგენილების I პუნქტით მაგისტრატურაში ჩარიცხულმა მაგისტრანტებმა უნდა დაადასტურონ ენის ცოდნა შესაბამისი პროგრამის მიერ მოთხოვნილ დონეზე, გამოცდაზე ხელმეორედ გასვლა დასაშვებია 2008 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ბოლოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუჩერდებათ მაგისტრანტის სტატუსი“.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი