ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №75
09.01.2008

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტების სასწავლო კომპონენტის შესახებ

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად,

იურიდიული ფაკულტეტის იმ დოქტორანტებისათვის, რომლებმაც უკვე დაიცვეს ორი სასემინარო ნაშრომი და ამგვარად შეასრულეს სასწავლო კომპონენტი (60 კრედიტი), ახალი დებულებით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტი იყოს არა სავალდებულო, არამედ ნებაყოფლობითი.


 

 

 

 

 

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი