ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
23.09.2011, №100/2011 დადგენილებით


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

დადგენილება №77


25.02.2008

“უნივერსიტეტში დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 23 აპრილის №20 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ


“უნივერსიტეტში დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 23 აპრილის №20 დადგენილების მე-20 მუხლს დაემატოს:
“6. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარდამავალი პერიოდის დოქტორანტებისათვის რუსული ენა ჩაითვალოს უცხო ენად ».

 

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი