ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
23.09.2011, №100/2011 დადგენილებით


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №81

27.02.2008

 

“თსუ დოქტორანტურისა და მაგისტრატურის სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 11 დეკემბრის  №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

“თსუ დოქტორანტურისა და მაგისტრატურის სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 11 დეკემბრის  №61 დადგენილების მესამე პუნქტის პირველი წინადადება  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
“თსუ ჰუმანიტარული, ეკონომიკისა და ბიზნესის, იურიდიულ, სოციალურ პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტების მაგისტრატურაში ჩარიცხულ კონკურსანტთა 10% გამოეყოს საუნივერსიტეტო დაფინანსება”.

 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი