ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
23.09.2011, №100/2011 დადგენილებით


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №82

27.02.2008

     

საქართველოს უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის სპეციალობათა ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანის შესახებ

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად, ვშუამდგომლობთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წინაშე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრიეს 2005 წლის 18 ნოემბრის №633 ბრძანებაში “საქართველოს უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის სპეციალობათა ჩამონათვლის დამტკიცების შესახებ” შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:
მე-4 პუნქტის “ა” ქვეპუნქტს ჩამონათვალში დაემატოს “გამოყენებითი ბიოლოგია”.

 

 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი