ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №83

27.02.2008

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2008 წლის გაზაფხულის სემესტრში დოქტორანტურაში შემსვლელთათვის უცხო ენის ტესტირების შედეგად მიღებული გამსვლელი ქულის შესახებ

 

  1. 2008 წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის უცხო ენა ჩაბარებულად ჩაითვალოს იმ სტუდენტებისათვის, რომლებმაც უცხო ენაში ტესტირების შედეგად მიიღეს შემდეგი ქულები:
    1. ინგლისური ენა – არანაკლებ 35 ქულის;
    2. გერმანული ენა – არანაკლებ 25 ქულის;
    3. ფრანგული ენა – არანაკლებ 15 ქულის.

    2. დადგენილების პირველი პუნქტით ჩარიცხულმა დოქტორანტებმა უნდა დაადასტურონ ენის ცოდნა შესაბამისი პროგრამის მიერ მოთხოვნილ დონეზე  არაუგვიანეს მომდევნო ორი სემესტრისა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამ დადგენილების შესაბამისა ჩარიცხულ პირებს შეუჩერდებათ დოქტორანტის სტატუსი.

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი