ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №87

19.05.08

2008-2009   სასწავლო  წლისათვის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

    I. 2008-2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სასწავლო პროცესის  ვადები განისაზღვროს შემდეგი წესით:

 1. მობილობის ვადები:

  1.1 საბუთების მიღება – 14 - 25 ივლისი;
  1.2 რეგისტრაცია ფაკულტეტზე – 1-2 სექტემბერი;
  1.3 გამოცდა – 3 სექტემბერი;
  1.4 გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 5 სექტემბერი;
  1.5 განცხადებების მიღება აპელაციაზე – 5 და 8 სექტემბერი;
  1.6 სააპელაციო კომისიის მუშაობა და აპელაციის განხილვა – 10 სექტემბერი;
  1.7 ბრძანება ჩარიცხვაზე – 17 სექტემბერი.

2. სასწავლო სემესტრის ვადები  ( ბაკალავრიატი ):

  2.1 ადმინისტრაციული რეგისტრაცია _ 1 აგვისტო – 15 სექტემბერი;
  2.2 აკადემიური რეგისტრაცია – 1 – 20 სექტემბერი;
  2.3 სააუდიტორიო მეცადინეობები – 22 სექტემბერი – 3 იანვარი;
  2.4 სასესიო პერიოდი – 12 იანვარი – 7 თებერვალი;
  2.5 არდადეგები – 9 – 28 თებერვალი.

  3. მაგისტრატურაში მიღება

  3.1 საბუთების მიღება – 14 - 25 ივლისი და  25 აგვისტო - 5 სექტემბერი;
  3.2 გამოცდები – 8 – 19 სექტემბერი;
  3.3 დადებითქულიანი კონკურსანტების სიების გამოცხადება – 23 სექტემბერი;
  3.4 ადმინსტრაციული რეგისტრაცია – 23 სექტემბერი – 3 ოქტომბრამდე;
  3.5 ბრძანება ჩარიცხვაზე –  6 ოქტომბერი.

4. სასწავლო სემესტრის ვადები (  მაგისტრატურა  ):

  4.1 ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – – 22 სექტემბერი – 3 ოქტომბერი;
  4.2 სააუდიტორიო მეცადინეობები – 6 ოქტომბერი  – 17 იანვარი;
  4.3 სასესიო პერიოდი – 19 იანვარი – 7 თებერვალი;
  4.4 არდადეგები - 9 – 28 თებერვალი.

  II. 2008-2009 სასწავლო წლის  გაზაფხულის სემესტრისათვის სასწავლო პროცესის  ვადები განისაზღვროს შემდეგი წესით:

 1. მობილობის ვადები:

1.1 საბუთების მიღება – 26 იანვარი  –  6 თებერვალი;
1.2 რეგისტრაცია ფაკულტეტზე – 9 თებერვალი;
1.3 გამოცდა – 11 თებერვალი;
1.4 გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 13 თებერვალი ;
1.5 განცხადებების მიღება აპელაციაზე – 13 და 16 თებერვალი;
1.6 სააპელაციო კომისიის მუშაობა და აპელაციის განხილვა – 18 თებერვალი;
1.7 შედეგების გამოცხადება – 19 თებერვალი;
1.8 ბრძანება ჩარიცხვაზე – 27  თებერვალი.

 2. სასწავლო სემესტრის ვადები ( ბაკალავრიატი );

2.1 ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 2 – 23 თებერვალი;
2.2 აკადემიური რეგისტრაცია – 5 – 28 თებერვალი;
2.3 სააუდიტორიო მეცადინეობები – 2 მარტი – 13 ივნისი;
2.4 სასესიო პერიოდი – 15 ივნისი – 11 ივლისი.

 3. მაგისტრატურაში მიღება:

3.1 საბუთების მიღება – 12 იანვარი 13 თებერვალი;
3.2 გამოცდები – 16 - 26 თებერვალი;
3.3 დადებითქულიანი კონკურსანტების სიების გამოცხადება – 27 თებერვალი;
3.4 ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 28 თებერვალი 14 მარტი;
3.5 ბრძანება ჩარიცხვაზე – 16 მარტი.

 4. სასწავლო სემესტრის ვადები ( მაგისტრატურა ):

4.1 ადმინისტრაციული რეგისტრაცია –  28 თებერვალი 14 მარტი;
4.2 სააუდიტორიო მეცადინეობები – 16 მარტი  – 27 ივნისი;
4.3 სასესიო პერიოდი –  29 ივნისი  –  18 ივლისი.


გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი