ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
23.09.2011, №100/2011 დადგენილებით


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №89

19.05.08

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
 აკადემიური პერსონალისათვის სახელფასო დანამატის კრიტერიუმების
 განსაზღვრის შესახებ 2008 წლის 27 თებერვლის №80 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის მიზანშეწონილობის შესახებ

 

  1. სახელფასო დანამატის კრიტერიუმები დარჩეს უცვლელი.

 

 

საფუძველი: ფაკულტეტებიდან შემოსული მოხსენებითი ბარათები და წინადადებები.


 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი