დადგენილება № 92
28 მაისი, 2008


ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
26.03.2010, 36/2010 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ

     
  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
    (დანართი 1).

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი