ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
25.05.2011,
№47/2011
დადგენილებით


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 93

02.07.2008

 

თსუ აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 18 ივნისის №28 დადგენილებაში – “სამაგისტრო პროგრამის წარმოდგენისა და დამტკიცების შესახებ” – ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  1. შეჩერდეს თსუ აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 18 ივნისის #28 დადგენილების მე-4 პუნქტი ფაკულტეტების საბჭოების უფლებამოსილების ცნობამდე.
  2. ფაკულტეტებზე სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცება მოხდეს შემდეგი პროცედურების დაცვით:

    ა) ფაკულტეტებზე სამაგისტრო პროგრამები განხილულ იქნეს ფაკულტეტის სრული და ასოცირებული პროფესორების გაერთიანებულ სხდომაზე. დადებითი დასკვნის შემთხვევაში პროგრამა დასამტკიცებლად წარედგინება აკადემიურ საბჭოს.

    ბ) სრული და ასოცირებული პროფესორების გაერთიანებული სხდომა უფლებამოსილია განიხილოს პროგრამა და მიიღოს გადაწყვეტილება თუ მას ესწრება ფაკულტეტის სრული და ასოცირებული პროფესორების ნახევარზე მეტი.

    გ) პროგრამა დამტკიცებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს დამსწრეთა ნახევარზე მეტი.
  1. დადგენილება საჯარო გაცნობის მიზნით განთავსდეს თსუ ვებ-გვერდზე.

 

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი