ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №94

02.07.2008

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის დიპლომის დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ

1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის დიპლომის დანართის ფორმა (დანართი 1).
2. დადგენილება საჯარო გაცნობის მიზნით განთავსდეს თსუ ვებ-გვერდზე.

 

საფუძველი: ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აკადემიური დირექტორის შუამდგომლობა

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი