ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N95

14.07.2008

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

 
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების თანახმად,
დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამები:

I. ინტერფაკულტატური სამაგისტრო პროგრამა ევროპათმცოდნეობაში.

მედიცინის ფაკულტეტი

1. ეპიდემიოლოგია და ბიოსტატისტიკა, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი პაატა იმნაძე

2. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი პაატა იმნაძე

3. უჯრედის პათოლოგია, ხელმძღვანელი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ ცაგარელი

4. ციტოლოგია, ჰისტოლოგია, ხელმძღვანელები დოქტორი ნინო გორდაძე,  პროფესორი დიანა ძიძიგური


ზუსტ
და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

კომპიუტერული მეცნიერებანი

1. კომპიუტერული მეცნიერება – პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფ. კობა გელაშვილი
2. საინფორმაციო სისტემები – პროგრამის ხელმძღვანელი:  სრული პროფ. გია სირბილაძე. პროგრამა შედგება სამი მოდულისაგან:
მოდული 1. საინფორმაციო სისტემების საფუძვლები – ხელმძღვანელი:  სრული პროფ. გია სირბილაძე
მოდული 2. საინფორმაციო სისტემები ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თემურ მანჯაფარაშვილი.
მოდული 3. საინფორმაციო ფაზი-სისტემები. ხელმძღვანელი: ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი ტატიანა კისელიოვა.
3. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სისტემების უსაფრთხოება – პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ზურაბ ქოჩლაძე


მათემატიკა

4. მათემატიკა – პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი უ.გოგინავა, სრული პროფესორი დ.გორდეზიანი, სრული პროფესორი თ.თადუმაძე, სრული პროფესორი ე.ნადარაია, სრული პროფესორი რ.ომანაზე.
5. გამოყენებითი მათემატიკა – პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფ. დ. გორდეზიანი,  ასოც. პროფ. რ. ბოჭორიშვილი, ასოც. პროფ. გ. ჯაიანი

ფიზიკა

6. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა – პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ალექსანდრე შენგელაია
7. ასტროფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა – პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფ. გიორგი მაჩაბელი
8. გამოყენებითი ელექტროდინამიკა – პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფ. რევაზ ზარიძე
9. ატომური, ბირთვული და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა – პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფ. სიმონ წერეთელი
10. მაღალი ენერგიების ფიზიკა (თეორია) – პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. აკადემიის წ/კ. ანზორ ხელაშვილი. პროგრამა შედგება ორი მოდულისაგან:
მოდული 1. მაღალი ენერგიების ფიზიკის, ელემენტარული ნაწილაკების და ატომბირთვის ფიზიკა 
მოდული 2. კვლევების კვანტური თეორია
11. ნაწილაკების ფიზიკა (ექსპერიმენტი) – პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. მიხეილ ნიორაძე

ქიმია

12. ქიმიური ექსპერტიზა – პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ბეჟან ჭანკვეტაძე
13. ფიზიკური და ანალიზური ქიმია – პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ბეჟან ჭანკვეტაძე. პროგრამა შედგება ორი მოდულისაგან:
მოდული 1. ფიზიკური ქიმია – ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ბეჟან ჭანკვეტაძე.
მოდული 2. ანალიზური ქიმია– ხელმძღვანელი: პროფ. გ. სუპატაშვილი.
14. არაორგანული და ორგანული ქიმია. – პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფ. მეცნ. აკადემიის წ/კ. შოთა სამსონია, სრული პროფ. ნოდარ ლეკიშვილი. პროგრამა შედგება ორი მოდულისაგან:
მოდული 1. არაორგანული ქიმია (მეტალ(ელემენტ)ორგანული კომპლექსნაერთთა ქიმია) – ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ნოდარ ლეკიშვილი.
მოდული 2. ორგანული ქიმია (სინთეზური და ბუნებრივი ორგანული ნაერთების ქიმია, მაკრომოლეკულების ქიმია, ბიოორგანული ქიმია) – ხელმძღვანელი: სრული პროფ. მეცნ. აკადემიის წ/კ. შოთა სამსონია.

ბიოლოგია

15. უჯრედის და განვითარების ბიოლოგია – პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. დიანა ძიძიგური
16. გენეტიკა, სამედიცინო გენეტიკა, ჰემატორლოგია, ტრანსფუზიოლოგია – პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. თეიმურაზ ლეჟავა
17. მოლეკულური იმუნოლოგია და გამოყენებითი მიკრობიოლოგია – პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. ნინო ფორაქიშვილი. პროგრამა შედგება ორი მოდულისაგან:
მოდული 1. მოლეკულური იმუნოლოგია და იმუნოპათოლოგია.
მოდული 2. გამოყენებითი მიკრობიოლოგია.
18. სიმსივნის უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია – პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა კოტრიკაძე. პროგრამა შედგება სამი მოდულისაგან:
მოდული 1. მოლეკულური მედიცინა;
მოდული 2. ორგანიზმი და სიმსივნე;
მოდული 3. სიმსივნის ბიოლოგია.
19. ბიოქიმია, სამედიცინო ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგია – პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა კოშორიძე. პროგრამა შედგება სამი მოდულისაგან:
მოდული 1. ფუნდამენტური ბიოქიმია;
მოდული 2. სამედიცინო ბიოქიმია;
მოდული 3. ბიოტექნოლოგია
20. მოლეკულური ბიოლოგია – პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მანანა გორდეზიანი. პროგრამა შედგება სამი მოდულისაგან:
მოდული 1. მოლეკულური ბიოლოგია;
მოდული 2. მიკროორგანიზმთა ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგია;
მოდული 3 სტრუქტურული ბიოლოგია.
21. ნეირომეცნიერება – პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. ნანა დორეული

გეოლოგია

22. გეოლოგია– პროგრამის ხელმ­ძღვა­ნელი:  სრული პროფ. ბეჟან თუთბერიძე

გეოგრაფია

23. ფიზიკური გეოგრაფია, ნიადაგური რესურსები და გარემოს მდგრადი განვითარება – პრო­გრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ზურაბ სეფერთელაძე
24. წყლის რესურსების, მეტეოროლოგიური პროცესებისა და სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვა – პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფ. დავით კერესელიძე. პროგრამა შედგება ორი მოდულისაგან:
მოდული 1: წყლის რესურსების მართვა.
მოდული 2: მეტეოროლოგიური პროცესებისა და სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვა.

25. გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგია, კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა – პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფ. რამინ გობეჯიშვილი
26. რეგიონული გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება – პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ნოდარ ელიზბარაშვილი

ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამები

27. ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ისტორიული გეოლოგია, – პროგრამის ხელმძღვანელი:  სრული პროფესორი არნოლდ გეგეჭკორი.პროგრამა შედგება ოთხი მოდულისაგან:
მოდული 1. გეოგრაფია; დედამიწის ბიომები. მოდულის ხელმძღვანელი, პროფ. არნოლდ გეგეჭკორი
მოდული 2. ეკოლოგია და გარემოს კონტროლი. მოდულის ხელმძღვანელი, პროფ. გია ქაჯაია
მოდული 3. გეოგრაფია და გეოეკოლოგია, მოდულის ხელმძღვანელი, პროფ. ნოდარ ელიზბარაშვილი
მოდული 4. ისტორიული გეოლოგია. მოდულის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფ. გურამ ღონღაძე
28. ბიოფიზიკა – პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თ. მძინარაშვილი. პრ ოგრამა შედგება სამი მოდულისაგან:
მოდული 1. ბიოფიზიკა;
მოდული 2. გამოყენებითი ბიოფიზიკა;
მოდული 3. სამედიცინო ბიოფიზიკა.
29. ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია – პროგრამის ხელმძღვანელი: ფ.-მ.მ.კ რომან ჯობავა. პროგრამა შედგება სამი მოდულისაგან:
მოდული 1. რადიო- და ზემაღალი სიხშირეების ინჟინერია;
მოდული 2. ელექტრომაგნიტური მოვლენების კომპიუტერული მოდელირება;
მოდული 3. ელექტრო-საინჟინრო პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და დიზაინი
30. გეოფიზიკა – პროგრამის ხელმძღვანელი: აკადემიის წ/კ, პროფ. თამაზ ჭელიძე. პროგრამა შედგება სამი მოდულისაგან:
მოდული 1. პლანეტარული გეოფიზიკა;
მოდული 2. გამოყენებითი გეოფიზიკა;
მოდული 3. ატმოსფეროს ფიზიკა.
31. ლინგვისტური ინფორმატიკა – პროგრამის ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე

იურიდიული ფაკულტეტი

 1. სამართალმცოდნეობა.
 2. საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.
 3. გერმანული სამართლის სამაგისტრო პროგრამა, ერთობლივი პროგრამა კიოლნის უნივერსიტეტთან.
 4. ევროპული სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


1. ფილოსოფია
3 სასპეციალიზაციო მოდულით: ა) კულტურის ფილოსოფია და ესთეტიკა, ბ) პოლიტიკური ფილოსოფია, გ) ანალიზური ფილოსოფია და ლოგიკა.
კოორდინატორი ასოცირებული პროფესორი აკაკი ყულიჯანაშვილი

2. ქართული ლიტერატურა
3 სასპეციალიზაციო მოდულით: ა) ძველი ქართული ლიტერატურა, ბ) ახალი ქართული ლიტერატურა, გ) უახლესი ქართული ლიტერატურა.
ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ელგუჯა ხინთიბიძე

 3. ქართველური ენათმეცნიერება
4 სასპეციალიზაციო მოდულით: ა) ქართული სალიტერატურო ენა და დიალექტები, ბ) ქართველური ენები: მეგრულ-ლაზური, სვანური, გ) ქართული ენის პრაგმატიკა, დ) ქართული ენის სწავლების თეორია, 
ხელმძღვანელი სრული პროფესორი დამანა მელიქიშვილი

4. ზოგადი და შედარებითი ენათმეცნიერება, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ირინე მელიქიშვილი

5.  ძველი ქართული თარგმანი და მისი ტექსტუალური კრიტიკა, ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ანა ხარანაული

 6. კავკასიოლოგია
4 სასპეციალიზაციო მოდულით:
ა) იბერიულ-კავკასიური ენები,
ბ) კავკასიის ხალხთა ისტორია,

გ) აფხაზთმცოდნეობა

დ) ოსთმცოდნეობა

ხელმძღვანელი სრული პროფესორი თეიმურაზ გვანცელაძე

7. ლიტერატურის თეორია და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ირმა რატიანი

8. ფოლკლორისტიკა, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ზურაბ კიკნაძე

9. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი რისმაგ გორდეზიანი
3 სასპეციალიზაციო მოდულით:
ა) კლასიკური ფილოლოგია,
ბ) ბიზანტიური ფილოლოგია,
გ) ახალი ბერძნული ფილოლოგია,

10. ინგლისური ფილოლოგია, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი რუსუდან ენუქიძე
2 სასპეციალიზაციო მოდულით:
ა) ინგლისური ენა, 
ბ) ინგლისის ლიტერატურა,

11. გერმანული ფილოლოგია, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ლალი ქეცბა-ხუნდაძე
2 სასპეციალიზაციო მოდულით 
ა) გერმანული ენათმეცნიერება
ბ) გერმანული ლიტერატურათმცოდნეობა

12. ფრანგული ფილოლოგია, კოორდინატორი სრული პროფესორი ია ფხაკაძე
2 სასპეციალიზაციო მოდულით:
ა) ფრანგული ენა,
ბ) ფრანგული ლიტერატურა

13. იტალიური ფილოლოგია, ხელმძღვანელი დოქტორი მაია ჯავახაძე

14. რუსული ფილოლოგია, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ნატალია ბასილაია
2 სასპეციალიზაციო მოდულით:
ა) რუსული ენის პრაგმატიკა,
ბ) სლავური ლიტერატურათმცოდნეობა 

15. არაბული ფილოლოგია, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი აპოლონ სილაგაძე

16. თურქული ფილოლოგია, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი მარიკა ჯიქია

17. ირანული ფილოლოგია, ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი მარინა ალექსიძე

18. ამერიკისმცოდნეობა, ხელმძღვანელი ელენე მეძმარიაშვილი, კონსულტანტი მაიკლ როკლანდი
2 სასპეციალიზაციო მოდულით
ა) ამერიკისმცოდნეობა,
ბ) ამერიკის ფილოსოფია,

19. არმენოლოგია, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ზაზა ალექსიძე

20. უკრაინისმცოდნეობა,  ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ოთარ ბაქანიძე

21. საქართველოს ისტორია, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი მარიამ ჩხარტიშვილი

22. მედიევისტიკა, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ბეჟან ჯავახია

23. ახალი და უახლესი ისტორია, ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი თეიმურაზ პაპასქირი
4 სასპეციალიზაციო მოდულით:
ა) ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია;
ბ) ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი);
გ) შორეული აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი);
დ) საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია ახალ და უახლეს პერიოდში,

24. არქეოლოგია-ეთნოლოგია, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი, პროფესორი გურამ გრიგოლია

25. ძველი ენები და ცივილიზაციები, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ლევან გორდეზიანი

26. კულტურის მეცნიერებები, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ნინო ჩიქოვანი 

27. ქრისტიანობის ისტორია, ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ქეთევან პავლიაშვილი

28. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა, ხელმძღვანელი დოქტორი ნანა გაფრინდაშვილი
3 სასპეციალიზაციო მოდულით:
ა) დარგობრივი თარგმანი, (ჰუმანიტართათვის) ( ინგლისურ ენოვანი//გერმანულ ენოვანი იურიდიული დოკუმენტების თარგმანი);
ბ) დარგობრივი თარგმანი, (იურისტებისათვის) ( ინგლისურ ენოვანი//გერმანულ ენოვანი იურიდიული დოკუმენტების თარგმანი);
გ) ფართო პროფილის თარგმანი (გერმანული და რუსული ენები),

29. თარგმანის ხელოვნება, ხელმძღვანელი ინესა მერაბიშვილი
(ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)

30. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა: კვლევა და მართვა, კოორდინატორი, პროფესორი ზაზა სხირტლაძე
4 სასპეციალიზაციო მოდულით:
ა) ძველი ხელოვნება,
ბ) ახალი და თანამედროვე ხელოვნება,
გ) მუზეუმმცოდნეობა,
დ) ხელოვნება: მართვის თანამედროვე მეთოდები,

31. ვიზუალური ხელოვნება და გამოყენებითი ესთეტიკა, ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი თამაზ ხუციშვილი, დოქტორი ირაკლი ბრაჭული

32. განათლების მეცნიერებები, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ქეთევან ჭკუასელი
3 სასპეციალიზაციო მოდულით:
ა) განათლების სფეროს ხელმძღვანელობა და მართვა
ბ) განათლების პოლიტიკა
გ) საშუალო და უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა

33. დარგის სწავლების მეთოდიკა და მეთოდოლოგია, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ქეთევან ჭკუასელი
3 სასპეციალიზაციო მოდულებით:
ა) დარგის სწავლების მეთოდიკა
ბ) დარგის მასწავლებელი
გ) ინტეგრირებული საგნის მასწავლებელი

34. ებრაულ-არამეული ფილოლოგია, ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი მარიამ ჩაჩიბაია

35. ძველი მსოფლიოს (ძველაღმოსავლური და კლასიკური საზოგადოებების) ინტერკულტურული კვლევები, ხელმძღვანელები სრული პროფესორი ეკა ავალიანი, ასოცირებული პროფესორი მაია ღამბაშიძე
3 სასპეციალიზაციო მოდულებით:
ა) ასირიოლოგია და ბიბლეისტიკა,
ბ) კლასიკური საზოგადოების კვლევა
გ) ძველი მსოფლიოს ისტორია და კულტურა

36. თეოლოგია, ხელმძღვანელი  მამა გიორგი გამრეკელი

37. ბრიტანეთმცოდნეობა, ხელმძღვანელები  ასოცირებული პროფესორი მანანა რუსიეშვილი და ასოცირებული პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე

38. რუსეთისა და აღმოსავლეთ ევროპისმცოდნეობა, ხელმძღვანელები – ასოცირებული პროფესორი ირინე კაპანაძე, ისტორიის დოქტორი გიორგი ჟუჟუნაშვილი

39. რუსეთისმცოდნეობა, ხელმძღვანელი ისტორიის დოქტორი დალი კანდელაკი

40. ევროპისმცოდნეობა, ხელმძღვანელი, პროფესორი, გ. გაბრიჩიძე. პროფესორი კ. მეტკალფი

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. ჟურნალისტიკა, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი მარინე ვეკუა
 2.  საზოგადოებრივი გეოგრაფია, ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი გოგსაძე
 3.  პოლიტიკური მეცნიერება, ხელმძღვანელი: პროფ. მალხაზ მაცაბერიძე
 4. კულტურა სოციალურ კვლევებში, ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნ. სურმანიძე
 5. კონფლიქტების ანალიზი და მართვა, ხელმძღვანელი: პროფ. გუგული მაღრაძე
 6. სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია, ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. შ. აბზიანიძე
 7. შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია, ხელმძღვანელი: პროფ. გ. ქირია
 8. სკოლის ფსიქოლოგია, ხელმძღვანელი: პროფ. მ. მირიანაშვილი
 9. სოციოლოგია, ხელმძღვანელი: პროფ. იაგო კაჭკაჭიშვილი
 10. სოციალური მუშაკი, ხელმძღვანელი: პროფ. იაგო კაჭკაჭიშვილი, პროფ. მარკ დოელი
 11. გენდერი, ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო ჯავახიშვილი

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

 1. ფინანსები და საბანკო საქმე , ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე
 2. მარკეტინგი, ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ნუგზარ თოდუა
 3. ბუღალტრული აღრიცხვა, ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ელენე ხარაბაძე
 4. ზოგადი მენეჯმენტი, ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი გიორგი შიხაშვილი
 5. საერთაშორისო ბიზნესი, ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი თემურ შენგელია
 6. ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი, ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი მაია მარგველაშვილი
 7. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ლარისა ყორღანაშვილი
 8. ეკონომიკური პოლიტიკა, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი რევაზ გველესიანი
 9. მაკროეკონომიკა, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ნოდარ ხადური
 10. ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი იური ანანიაშვილი .
 11. ეკონომიკური სტატისტიკა, ხელმძღვანელი სრული პროფესორი სიმონ გელაშვილი .

 

II. დადგენილება საჯარო გაცნობის მიზნით განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე ,
რექტორი