ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 96

14.07.2008უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამების დამტკიცების შესახებ 


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების თანახმად,

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამები –   კინო–ტელე  რეჟისურა (ხელმძღვანელი ლელა წიფურია) და ტანსაცმლისა და დეკორატიული ქსოვილის დიზაინი (ხელმძღვანელი ლევან სილაგაძე) (დანართი N1).
  2. დადგენილება საჯარო გაცნობის მიზნით განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე

საფუძველი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინება

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე ,
რექტორი