ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №97

14.07.2008

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 19 მაისის №87 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 

1. შევიდეს ცვლილება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 19 მაისის №87 დადგენილების მე-3 და მე-4 პუნქტში და 2008-2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურაში სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვროს შემდეგი წესით:

“3. მაგისტრატურაში მიღება
3.1 საბუთების მიღება – 14 - 25 ივლისი და   25 აგვისტო - 5 სექტემბერი ;
3.2 გამოცდები – 15 – 27 სექტემბერი ;
3.3
დადებითქულიანი კონკურსანტების სიების გამოცხადება – 29 სექტემბერი ;
3.4
ადმინსტრაციული რეგისტრაცია – 29 სექტემბერი – 11 ოქტომბრამდე ;
3.5
ბრძანება ჩარიცხვაზე –  13 ოქტომბერი .


4. სასწავლო სემესტრის ვადები მაგისტრატურა   ):
4.1 ადმინისტრაციული რეგისტრაცია –  29 სექტემბერი – 11 ოქტომბერი ;
4.2 სააუდიტორიო მეცადინეობები – 13 ოქტომბერი   – 24 იანვარი ;
4.3
სასესიო პერიოდი – 26 იანვარი – 14 თებერვალი ;
4.4
არდადეგები - 14 – 28 თებერვალი .”

2. დადგენილება საჯარო გაცნობის მიზნით განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე ,
რექტორი