ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №98

14.07.2008

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 9 ივლისის №34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  1. შევიდეს ცვლილება 2007 წლის 9 ივლისის №34 დადგენილებით დამტკიცებულ “ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოცდების ჩატარების ერთიანი წესების” პირველი თავის მეორე პარაგრაფის პირველ, მეორე და მესამე პუნქტებში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

“1. ამ ინსტრუქციით გათვალისწინებული გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარებას უზრუნველყოფს თსუ საგამოცდო ცენტრი.

  1. თსუ საგამოცდო ცენტრი შედგება თსუ სასწავლო დეპარტამენტისა და ფაკულტეტების თანამშრომლებისაგან.
  2. თსუ საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელს ნიშნავს თსუ რექტორი ბრძანებით.
    თსუ საგამოცდო ცენტრის შემადგენლობას ამტკიცებს თსუ რექტორი ბრძანებით.”

2. დადგენილება საჯარო გაცნობის მიზნით განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.

 

 

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი