ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 99


თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქიმის მიმართულებით სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდის დონის განსაზღვრის შესახებ.


თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქიმის მიმართულებით სამაგისტრო პროგრამებზე ჩასარიცხი გამოცდა უცხო ენაში ჩატარდეს A2 დონის მოთხოვნის შესაბამისად.


საფუძველი: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქიმიის მიმართულების პროფესორთა შუამდგომლობა

 

 

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე ,
რექტორი