ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

18.11.2013, № 127/2013 დადგენილებით

06.07.2009
დადგენილება № 244


ცვლილება შეტანილია აკადემიური საბჭოს
24.05. 2010, №50/2010 დადგენილებითივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევის წესის შესახებ

”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე–9 მუხლისა მე-9 მუხლის “ჟ” პუნქტის შესაბამისად,

  1. მიღებულ იქნეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევის წესი (დანართი 1) .
  2. დადგენილება დასამტკიცებლად გადაეცეს წარმომადგენლობით საბჭოს.
  3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი