2009 წლის 16 ივლისის
დადგენილება № 250

ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 
22 ივლისის №100/2019 დადგენილებით

ცვლილებები შეტანილია აკადემიური საბჭოს
16.03.2011, №26/2011 დადგენილებით


სადოქტორო პროგრამის შემუშავების ინსტრუქციის
დამტკიცების შესახებ
(
16.03.2011, №26/2011)


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N 490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–9 მუხლის საფუძველზე,

    • დამტკიცდეს სადოქტორო პროგრამის შემუშავების ინსტრუქცია (დანართი 1).
    • კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.
    • დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე ,
რექტორი