დადგენილება №98/2011 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ–პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის საფუძველზე კანდიდატთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ (კოდიფიცირებული)

ცვლილებები შეტანილია აკადემიური საბჭოს 
№80/2015, 27.07.2015;  №93/2015, 14.09.2015;
№98/2017, 04.09.2017 დადგენილებებით

დადგენილება №98/2011
23 სექტემბერი, 2011


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ–პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის საფუძველზე კანდიდატთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ


    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 44–ე  მუხლის,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის №91 დადგენილებით მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის“ მე-12 მუხლის, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 29 ივნისის N63/01-01 ბრძანებისა და აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 7 სექტემბრის №88/2011 დადგენილებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ–პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 2011 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილების საფუძველზე, 

აკადემიური საბჭო ადგენს: 

1. სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ–პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ: 

მათემატიკის მიმართულება:

ა) ქვემიმართულება - მათემატიკური ანალიზი: 
1.  ამოღებულია; (№93/2015, 14.09.2015)

ბ) ქვემიმართულება - ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა:
1.  ამოღებულია; (№93/2015, 14.09.2015)
2.  ამოღებულია; (№93/2015, 14.09.2015)

კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულება:

ა) ქვემიმართულება - თეორიული ინფორმატიკა: 
1. ამოღებულია; (№98/2017, 04.09.2017)

ბ) ქვემიმართულება - ტექნიკური ინფორმატიკა:
1. ამოღებულია; (№98/2017, 04.09.2017)
2. ამოღებულია; (№93/2015, 14.09.2015)

გ) ქვემიმართულება - გამოყენებითი ინფორმატიკა:
1. თეიმურაზ მანჯაფარაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი;

ინტერდისციპლინარული (მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები):

ა) ქვემიმართულება: მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურები:
1. ამოღებულია; (№80/2015, 27.07.2015)

გეოგრაფიის მიმართულება: 

ა) ქვემიმართულება - ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია:
1. ლამზირა ლაღიძე – ასისტენტ-პროფესორი;

ბ) ქვემიმართულება - გეომორფოლოგია და კარტოგრაფია:
1.  ამოღებულია; (№93/2015, 14.09.2015)

ბიოლოგიის მიმართულება: 

ა) ქვემიმართულება - მორფოლოგია:
1.  ამოღებულია; (№93/2015, 14.09.2015)
2. ირინა მოდებაძე – ასისტენტ-პროფესორი;

ბ) ქვემიმართულება - იმუნოლოგია და მიკრობიოლოგია:
1. ლიანა სერედა – ასისტენტ-პროფესორი;
2. ნუნუ მიცკევიჩი – ასისტენტ-პროფესორი;

გ) ქვემიმართულება - ადამიანთა და ცხოველთა ფიზიოლოგია:
1. ამოღებულია; (№98/2017, 04.09.2017)

დ) ქვემიმართულება - გენეტიკა:
1.  ამოღებულია; (№93/2015, 14.09.2015)

ელექტრონიკის მიმართულება: 

ა) ქვემიმართულება - ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია:
1.  ამოღებულია; (№93/2015, 14.09.2015)
2.  ამოღებულია; (№93/2015, 14.09.2015)

2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას. 

3. დადგენილების თსუ ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს თსუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს. 

4. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით , 2011  წლის 26 სექტემბერიდან . 


ელიზბარ ნადარაია
აკადემიური საბჭოს სხდომის თავმჯდომარე