დადგენილება №91/2011
13 სექტემბერი, 2011
ცვლილებები შეტანილია აკადემიური საბჭოს
23.09.2011, №101/2011, 14.11.2011, №113/2011
23.01.2012, №5/2012, 25.02.2013, №37/2013,
11.03.2013, № 44/2013;  21.10.2013, № 115/2013;
11.11.2013, № 122/2013;  28.09.2015, № 101/2015; 
25.08.2016, № 90/2016; 6.03.2017, № 25/2017;
6.11.2017, №128/2017;   4.03.2019, №30/2019;
4.04.2019, №44/2019  დადგენილებებით


სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის სასწავლო კურსების სილაბუსების დამტკიცების შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის „ბ“ და „ს“ ქვეპუნქტების, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–9 მუხლის, ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. დამტკიცდეს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის შემდეგი სასწავლო კურსების სილაბუსები:
ა) აკადემიური წერა – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის – (დანართი №1); (4.04.2019, №44/2019) 
ბ ) აკადემიური წერა – ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის – (დანართი №2);
გ) ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება კვლევა/სწავლებაში და ელექტრონული კურსების შექმნა – (დანართი №3);
დ) მეცნიერების მენეჯმენტი – (დანართი №4);
ე) საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების პრინციპები - (დანართი №5); ( №37/2013, 25.02.2013)
ვ) სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფია – (დანართი №6);
ზ) სწავლების მეთოდები – (დანართი №7);
თ) შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა (კომპარატივისტიკა) და კულტურის ტიპოლოგია – (დანართი №8);
ი) ენათა კვლევის თეორიული საფუძვლები და გამოყენებითი ასპექტები – (დანართი №9);
კ) გერმანული ენათმეცნიერების მიმართულებები და მეთოდები 1 – (დანართი №10);
ლ) გერმანული ენათმეცნიერების მიმართულებები და მეთოდები 2 – (დანართი №11);
მ ) ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია, მეხსიერების პოლიტიკა (კავკასია და აღმოსავლეთ ევროპა - შედარებითი შესწავლა) – (დანართი №12);
ნ ) ამოღებულია; (4.03.2019, №30/2019)
ო) აკადემიური წერა ბიომედიცინაში (დანართი №14); (23.09.2011, №101/2011)
პ) პედაგოგიკა (დანართი №15); (23.09.2011, №101/2011)
ჟ) აკადემიური წერა იურისტებისთვის (დანართი №16); (23.09.2011, №101/2011)
რ) სწავლების მეთოდები (დანართი №17); (23.09.2011, №101/2011)
ს) პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (დანართი №18); (23.09.2011, №101/2011)
ტ) პედაგოგიური კვლევის მეცნიერული საფუძვლები (დანართი №19) (23.09.2011, №101/2011)
უ) პროფესორის ასისტენტობა (დანართი №20) (23.09.2011, №101/2011)
ფ) შესავალი გამოყენებით სტატისტიკაში SPSS-ის ელემენტებით (დანართი  № 21); (14.11.2011, №113/2011)
ქ) SPSS–ის კურსი დოქტორანტებისათვის (დანართი  № 22); (14.11.2011, №113/2011)
ღ) კვლევის სტატისტიკური მეთოდები (დანართი  № 23); (14.11.2011, №113/2011)
ყ) სოციალური კვლევის მეთოდები (დანართი №24). (23.01.2012; №5/2012).
„შ) სამართლის ფილოსოფია (დანართი 25); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
ჩ) კვლევის მეთოდები და მონაცემთა ანალიზი (დანართი 26); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
ც) კვლევის დიზაინი: სადოქტორო დისერტაციის პროექტი (დანართი 27); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
ძ) პიროვნების გაგება სოციალურ კონტექსტში (დანართი 28); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
წ) ფსიქოლოგიური აზრის ისტორია და ცოდნის სისტემა (დანართი 29); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
ჭ) ფსიქომეტრიკა და კლინიკური შეფასება (დანართი 30); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
ხ) საერთაშორისო ურთიერთობების კლასიკური ტექსტები/Classic Texts in International Relations (დანართი 31); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
ჯ) თანამედროვე დებატები საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში, ნაწილი 1/Contemporary Debates in International Relations Theory, part I (დანართი 32); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
ჰ) თანამედროვე დებატები საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში, ნაწილი 2/ Contemporary Debates in International Relations Theory, part II (დანართი 33); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
1) კვლევის დიზაინის სემინარი (1): კვლევითი კითხვის შერჩევა და ჩამოყალიბება/ Research Design Seminar (1): Choosing and refining a research question (დანართი 34); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
2) თანამედროვე დებატები საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში (III ნაწილი)/ Contemporary Debates in International Relations Theory, part III (დანართი 35); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
3) აკადემიური პრაქტიკის სემინარი: ჟურნალის სტატიის მომზადება და შეფასება და საგრანტო პროექტის მომზადება/ Academic Practice seminar: Writing and Reviewing Journal Article and Writing Grant Proposal (დანართი 36); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
ჰ4) კვლევის დიზაინის სემინარი (2): მეთოდის შერჩევა და კვლევითი პროექტის დაწერა/ Research Design Seminar (2): Choosing a Method and writing a research proposal (დანართი 37); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
ჰ5) თანამედროვე ფემინისტური თეორიები (ფემინისტური ფილოსოფია)/Contemporary Feminist Theories (Feminist Philosophy) (დანართი 38); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
6) გენდერი კვლევის მეთოდები: კვლევითი კითხვის დასმა და პროექტის წერა (ნაწილი I)/Gender Research Methods: Identifying Research Questions and Proposal Writing (Part 1) (დანართი 39); ( 11.03.2013, № 44/2013 )
7) გენდერი კვლევის მეთოდები: კვლევითი კითხვის დასმა და პროექტის წერა (ნაწილი II)/Gender Research Methods: Identifying Research Questions and Proposal Writing (Part 2) (დანართი 40).“. ( 11.03.2013, № 44/2013 )
8) მეცნიერული კვლევის მეთოდოლოგიური პრობლემები (იურიდიული მეცნიერების ასპექტით) (დანართი 41); ( 21.10.2013, № 115/2013 )
9) არატრადიციული ეკონომიკსი: მეთოდოლოგია და მეთოდიკა (დანართი 42) (11.11.2013, № 122/2013).
10) მეცნიერების კომერციალიზაცია (დანართი 43).( 28.09.2015, № 101/2015)  
11) აკადემიური წერა ბიომედიცინაში (დანართი 44); (25.08.2016, №90/2016)
12) კლინიკური კვლევის დიზაინი (დანართი 45); (6.03.2017, № 25/2017)
13) გლობალური ჯანდაცვა (დანართი 46); (6.11.2017, №128/2017)
14) ქართული წვლილი შუა საუკუნეების ევროპულ ცივილიზაციაში (დანართი 47); (4.03.2019, №30/2019)

2. დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს თსუ–ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

3. დადგენილების თსუ–ის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.

4. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი