დადგენილება №71/2012
10 აგვისტო, 2012

ცვლილება შეტანილია აკადემიური საბჭოს

№4/2013, 29.01.2013; №73/2013, 12.06.2013;
№93/2014, 29.09.2014; №3/2016, 8.01.2016; 
№28/2016, 21.03.2016; №87/2016, 25.08.2016;
№51/2017, 8.05.2017; №126/2017, 6.11.2017;
№143/2017, 8.12.2017; №145/2017, 8.12.2017;
№87/2018, 19.03.2018; №92/2018, 19.03.2018
დადგენილებებით
 

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწრამეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” 46–ე  მუხლის,  „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 7 მაისის №31/2012 დადგენილების, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012  წლის 31 მაისის  №74/01–01 ბრძანებისა და აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 13 ივლისის №58/2012 დადგენილებით შექმნილი ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის  ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 2012 წლის 6 აგვისტოს გადაწყვეტილების (წერილი №19226/02, 10.08.2012), ასევე
(წერილი №01406/02, 23.01.2013) საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილების საფუძველზე, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ:

I. თერაპიის დეპარტამენტი
ა) ბეჟან წინამძღვრიშვილი - სრული პროფესორი;
ბ) ალექსანდრე ალადაშვილი - სრული პროფესორი;
გ) ელენე გიორგაძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ვახტანგ ჭუმბურიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) პავლე მაჭავარიანი - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ნინო შარაშიძე - ასოცირებული პროფესორი;
1) თამაზ მაღლაკელიძე - ასოცირებული პროფესორი; (№28/2016,  21.03.2016)
ზ) არჩილ ჩუხრუკიძე - ასისტენტ – პროფესორი;
თ) ალინა პეტრიაშვილი - ასისტენტ – პროფესორი
ი) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
კ) მაკა გეგენავა - ასისტენტ – პროფესორი
ლ) ამოღებულია; (29.09.2014, №93/2014)
მ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
1) ნინა მამამთავრიშვილი - ასოცირებული პროფესორი  ( №73/2013, 12.06.2013 ).
ნ) რუსუდან აბაშიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (№87/2016, 25.08.2016)
ო) თამარ კიკალიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (№87/2016, 25.08.2016)
პ) გიორგი საათაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (№87/2016, 25.08.2016)
ჟ) მიხეილ წვერავა - ასისტენტ-პროფესორი; (№87/2016, 25.08.2016)
რ) ნინო დოლიძე - ასისტენტ-პროფესორი. (№87/2016, 25.08.2016)

II. ქირურგიის დეპარტამენტი
ა) გია ლობჟანიძე - სრული პროფესორი;
ბ) მერაბ კილაძე - სრული პროფესორი;
გ) ავთანდილ ღირდალაძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ამირან ანთაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ზურაბ ბერიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ლევან თავბერიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ზ) ვლადიმერ გონჯილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
თ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
ი) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
კ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
ლ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
მ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
ნ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
ო) თეიმურაზ მგელიაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (№87/2016, 25.08.2016)
პ) ვახტანგ გოდერძიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (№87/2016, 25.08.2016)
ჟ) გიორგი ელისაბედაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (№87/2016, 25.08.2016)
რ) გიორგი ხეროდინაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (№87/2016, 25.08.2016)
ს) გია ლურსმანაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (№87/2016, 25.08.2016)
ტ) გრიგოლ მამამთავრიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი. (№87/2016, 25.08.2016)

III. სტომატოლოგიისა და ყბა-სახის ქირურგიის დეპარტამენტი
ა) ვლადიმერ მარგველაშვილი - სრული პროფესორი;
ბ) მანანა კალანდაძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ნატალია მანჯავიძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
ე) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
ვ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
ზ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
თ) შალვა ფარულავა - ასისტენტ-პროფესორი; (№87/2016, 25.08.2016)
ი) ირინა ბარბაქაძე - ასისტენტ-პროფესორი;(№87/2016, 25.08.2016)
კ) მამუკა გოგიბერიძე - ასისტენტ-პროფესორი;(№87/2016, 25.08.2016)
ლ) ოთარ დარჯანია - ასისტენტ-პროფესორი.(№87/2016, 25.08.2016)

IV. ადამიანის ანატომიის, ტოპოგრაფიული ანატომიისა და ოპერაციული
ქირურგიის დეპარტამენტი

ა) დიმიტრი კორძაია - სრული პროფესორი;
ბ) ნოდარ ხოდელი - ასოცირებული პროფესორი;
1) ზურაბ ჩხაიძე - ასოცირებული პროფესორი; (№3/2016,  18.01.2016)
გ) ამოღებულია; (№3/2016,  18.01.2016)
დ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
ე) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
ვ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
ზ) ია კირვალიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (№87/2016, 25.08.2016)
თ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016) (№92/2018, 19.03.2018)
ი) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016) (№143/2017, 8.12.2017)

V. ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი
ა) რომან შაქარიშვილი - სრული პროფესორი;
ბ) ამოღებულია; (№143/2017, 8.12.2017)
გ) დავით გიგინეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
დ) დარეჯან გუგუციძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) თამარ ვაშაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ნანა კვირკველია - ასოცირებული პროფესორი.

VI. საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  დეპარტამენტი
ა) პაატა იმნაძე - სრული პროფესორი;
ბ) ლაშა ლორია - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ნატა ყაზახაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ნინო ჩიხლაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ქეთევან დადიანი - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) შოთა ცანავა - ასოცირებული პროფესორი;

VII. პათოლოგიის დეპარტამენტი
ა) თეიმურაზ ჯორბენაძე - სრული პროფესორი;
ბ) გიორგი პატარაია - ასოცირებული პროფესორი;
გ) თამილა ბაგაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
დ) მარინე შაქარაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ამოღებულია; (№51/2017, 8.05.2017)

VIII. მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის დეპარტამენტი
ა) არჩილ ხომასურიძე - სრული პროფესორი;
ბ) ალექსანდრე ლაბარტყავა - ასოცირებული პროფესორი;
გ) არსენ გვენეტაძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) რევაზ სულუხია - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ჯენარა ქრისტესაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.
ვ) ლიუდმილა ბარბაქაძე - ასისტენტ-პროფესორი. (№87/2016, 25.08.2016)

IX. ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ა) ნინო ოკრიბელაშვილი - სრული პროფესორი;
ბ) დავით ზურაბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) გიორგი სიხარულიძე - ასისტენტ–პროფესორი.
დ) ვაჟა კენჭაძე - ასისტენტ-პროფესორი. (№87/2016, 25.08.2016)

X. სამედიცინო რადიოლოგიისა და ენდოსკოპიის  დეპარტამენტი
ა) ამოღებულია; (№126/2017, 6.11.2017)
ბ) ამოღებულია; (№87/2018, 19.03.2018)
გ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
დ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
ე) მამუკა გურგენიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (№87/2016, 25.08.2016)
ვ) ვალერიან აბულაძე - ასისტენტ-პროფესორი. (№87/2016, 25.08.2016)

XI. უროლოგიის  დეპარტამენტი
ა) თეიმურაზ ჩიგოგიძე - სრული პროფესორი;
1) გიორგი ჟვანია – ასოცირებული პროფესორი (№4/2013, 29.01.2013)
ბ) 
ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
გ) თეიმურაზ დოჭვირი - ასისტენტ-პროფესორი. (№87/2016, 25.08.2016)

XII. პედიატრიის  დეპარტამენტი
ა) რუსუდან ქარსელაძე - სრული პროფესორი;
ბ) ლიანა ჟორჟოლიანი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) 
ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
დ) ქეთევან ბარაბაძე - ასისტენტ-პროფესორი. (№87/2016, 25.08.2016)

XIII. ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტი
ა) თამარ კეზელი  - სრული პროფესორი;
ბ) გულნარა ტაბიძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) მედეა კოპალიანი - ასოცირებული პროფესორი;
დ) 
ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
ე) მარიამ ჭიპაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი. (№87/2016, 25.08.2016)

XIV. დერმატოვენეროლოგიის დეპარტამენტი
ა) გიორგი გალდავა - სრული პროფესორი;
ბ) თინა ქიტუაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.


XV. ინფექციურ დაავადებათა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტი
ა) თენგიზ ცერცვაძე - სრული პროფესორი;
ბ) ლალი შარვაძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) 
ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
დ) მანანა თოდუა - ასისტენტ-პროფესორი. (№87/2016, 25.08.2016)

XVI. გადაუდებელი და კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი
ა) ზურაბ ჩხაიძე - სრული პროფესორი;
ბ) ამოღებულია; (№145/2017, 8.12.2017)
გ) 
ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
დ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016) (№87/2018, 19.03.2018)

XVII. ოფთალმოლოგიის  დეპარტამენტი
ა) მიხეილ ომიაძე - სრული პროფესორი;
ბ) ნიკოლოზ ანთელავა - ასოცირებული პროფესორი.

XVIII. ონკოლოგიის დეპარტამენტი
ა) ამოღებულია; (№51/2017, 8.05.2017)

ბ) 
ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016)
გ) ამოღებულია; (№87/2016, 25.08.2016) (№143/2017, 8.12.2017)


2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.



ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი