დადგენილება №42/2016 - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2014 წლის 18 დეკემბრის გადაწყვეტილების (საქმე №3ბ/1280-14) აღსრულების მიზნით უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 8 ივლისის №80/2013 დადგენილებით, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 10 თებერვლის №10/2016 დადგენილებით განხორციელებული ცვლილების გათვალისწინებით განსაზღვრული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ახალი და უახლესი ისტორიის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ნინო კიღურაძის საკონკურსო დოკუმენტაციის ხელახალი განხილვისათვის საჭირო საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცების შესახებ
 

დადგენილება №87/2016 „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №71/2012 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

 დადგენილება №87/2016
25 აგვისტო 2016

„ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №71/2012 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და 63-ე მუხლის, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ც“ ქვეპუნქტის, „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილების, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 ივლისის №73/2014 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტის, თსუ-ს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის  2016 წლის 15 ივნისის №96/01-01 ბრძანებისა და სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შექმნილი შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 25 ივლისის №78/2016 დადგენილება) გადაწყვეტილების (წერილი: 08.08.2016, №26256/02) საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1.    დამტკიცდეს საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილება და „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №71/2012  დადგენილებას  დაემატოს შემდეგი შინაარსის ქვეპუნქტები:
ა) დადგენილების I ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ნ“, „ო“, „პ“, „ჟ“, „რ“ ქვეპუნქტები:
„ნ) რუსუდან აბაშიძე - ასისტენტ-პროფესორი;
ო) თამარ კიკალიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;
პ) გიორგი საათაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;
ჟ) მიხეილ წვერავა - ასისტენტ-პროფესორი;
რ) ნინო დოლიძე - ასისტენტ-პროფესორი.“
ბ) დადგენილების II ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ო“, „პ“, „ჟ“, „რ“, „ს“, „ტ“  ქვეპუნქტები:
„ო) თეიმურაზ მგელიაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;
პ) ვახტანგ გოდერძიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;
ჟ) გიორგი ელისაბედაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;
რ) გიორგი ხეროდინაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;
ს) გია ლურსმანაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;
ტ) გრიგოლ მამამთავრიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი.“
გ)  დადგენილების III ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „თ“, „ი“, „კ“, „ლ“ ქვეპუნქტები:
„თ) შალვა ფარულავა - ასისტენტ-პროფესორი;
ი) ირინა ბარბაქაძე - ასისტენტ-პროფესორი;
კ) მამუკა გოგიბერიძე - ასისტენტ-პროფესორი;
ლ) ოთარ დარჯანია - ასისტენტ-პროფესორი.“
დ) დადგენილების IV ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ზ“, „თ“, „ი“  ქვეპუნქტები:
„ზ) ია კირვალიძე - ასისტენტ-პროფესორი;
თ) მანანა კაკაბაძე - ასისტენტ-პროფესორი;
ი) მიხეილ ჯანგავაძე - ასისტენტ-პროფესორი.“
ე) დადგენილების VIII ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ“  ქვეპუნქტი:
„ვ) ლიუდმილა ბარბაქაძე - ასისტენტ-პროფესორი.“
ვ) დადგენილების IX ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“  ქვეპუნქტი:
„დ) ვაჟა კენჭაძე - ასისტენტ-პროფესორი.“
ზ) დადგენილების X ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე“ და „ვ“  ქვეპუნქტები:
„ე) მამუკა გურგენიძე - ასისტენტ-პროფესორი;
ვ) ვალერიან აბულაძე - ასისტენტ-პროფესორი.“
თ) დადგენილების XI ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ“  ქვეპუნქტი:
„გ) თეიმურაზ დოჭვირი - ასისტენტ-პროფესორი.“
ი) დადგენილების XII ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“  ქვეპუნქტი:
„დ) ქეთევან ბარაბაძე - ასისტენტ-პროფესორი.“
კ) დადგენილების XIII ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე“  ქვეპუნქტი:
„ე) მარიამ ჭიპაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი.“
ლ) დადგენილების XV ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“  ქვეპუნქტი:
„დ) მანანა თოდუა - ასისტენტ-პროფესორი.“
მ) დადგენილების XVI ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“  ქვეპუნქტი:
„დ) მამუკა ჩხაიძე - ასისტენტ-პროფესორი.“
ნ) დადგენილების XVIII ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ“  ქვეპუნქტი:
„გ) თამარ რუხაძე - ასისტენტ-პროფესორი.“

2.    ამოღებულ იქნეს „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №71/2012  დადგენილების I ნაწილის „ი“ და „მ“, II ნაწილის „თ“, „ი“, „კ“, „ლ“, „მ“, „ნ“, III ნაწილის „დ“, „ე“, „ვ“, „ზ“, IV ნაწილის „დ“, „ე“, „ვ“, X  ნაწილის „გ“ და „დ“, XI ნაწილის „ბ“, XII ნაწილის „გ“, XIII ნაწილის „დ“, XV ნაწილის „გ“, XVI ნაწილის „გ“, XVIII ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტები.
3.    დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ-ს კანცელარიას.
4.    დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს თსუ-ს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
5.    წინამდებარე დადგენილება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6).
6.     დადგენილება ძალაში შედის საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


 პროფესორი დარეჯან თვალთვაძე
 რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი      
 აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე


გამოქვეყნების თარიღი:2016-08-29 17:55:53