დადგენილება №233/2018 - “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცებისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 10 ოქტომბრის №109/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 22 იანვრის №4/2015 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

დადგენილება №148/2018 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №148/2018
12 ივნისი, 2018


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო  და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ც“ ქვეპუნქტის, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 ივლისის №73/2014 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ჰ1“ ქვეპუნქტის, „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილების, თსუ-ს რექტორის 2018 წლის 2 მაისის №102/01-01 და №103/01-01 ბრძანებების, თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2018 წლის 8 ივნისის №11678/27 წერილისა და უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 ივნისის №14 სხდომის ოქმის საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ლიტერატურის ისტორიის, თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის, ქართული ენის, კავკასიოლოგიის, თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტებში პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიები შემდეგი შემადგენლობებით:

საკონკურსო კომისია

ა) გიორგი ალიბეგაშვილი -  საქართველოს ენის სახელმწიფო დეპარტამენტის  თავმჯდომარე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) მერი ნიკოლეიშვილი - თსუ-ს ემერიტუსი, ფილოლოგიის დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) მარიამ მირესაშვილი – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (კომისიის მდივანი);
დ) ქეთევან დათუკიშვილი - საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი;
ე) კახაბერ  ლორია - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი;
ვ) ელგუჯა მაკარიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი;
ზ) ხვთისო მამისმედიშვილი - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი;
თ) ტარიელ სიხარულიძე - ერზრუმის უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
ი) მიხეილ ქავთარია - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მთავარი კონსულტანტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
კ) თამარ შარაბიძე - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
ლ) მერაბ ჩუხუა - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.

საკონკურსო-სააპელაციო კომისია

ა) თინათინ ბოლქვაძე - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) თამარ ციციშვილი - თსუ-ს შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ფილოლოგიის დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) ცირა ბარამიძე - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (კომისიის მდივანი).

2. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კულტურის კვლევების, ეთნოლოგიის, არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტების პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიები შემდეგი შემადგენლობებით:

საკონკურსო კომისია

ა) ვახტანგ ლიჩელი - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, ისტორიის  მეცნიერებათა  დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) გურამ ლორთქიფანიძე    - თსუ-ს ემერიტუსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) ირაკლი ჩხაიძე - თსუ-ს  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ- პროფესორი (კომისიის მდივანი);
დ) ნინო მინდაძე - თსუ-ს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი;
ე) ელდარ ნადირაძე - ეროვნულ მუზეუმთან არსებული ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი;
ვ) სანდრო ნონეშვილი - აკადემიკოს ანდრია აფაქიძის სახელობის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, ისტორიის დოქტორი;
ზ) თინათინ ღუდუშაური - საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის დოქტორი.

საკონკურსო-სააპელაციო კომისია

ა) გურამ გრიგოლია - თსუ-ს ემერიტუსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) ლელა ფირალიშვილი - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი, ფილოსოფიის დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) თამილა კოშორიძე - გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს სერგი მაკალათიას სახელობის  ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ექსპოზიციების კურატორი,  ეთნოლოგიის  დოქტორი   (კომისიის მდივანი).

3. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის, სლავისტიკისა და კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის  სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტებში პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიები შემდეგი შემადგენლობებით:

საკონკურსო კომისია

ა) თინათინ მარგალიტაძე - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) რუსუდან დოლიძე - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) მაკა ქამუშაძე - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი (კომისიის მდივანი);
დ) ნინო აბრალავა - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი;
ე) მარინა აროშიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
ვ)   ნანა გოგოლაშვილი - თსუ-ს  ემერიტუსი, ფილოლოგიის დოქტორი;
ზ) თემურ კობახიძე - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
თ)  ლია  ლორია - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ემერიტუსი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
ი) ოლღა პეტრიაშვილი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
კ) ბელა ხაბეიშვილი - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი;
ლ) ზაზა ხინთიბიძე - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.

საკონკურსო-სააპელაციო კომისია

ა) მანანა ფხაკაძე - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) ნანა ძოწენიძე - თსუ-ს ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელი, ფილოლოგიის დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) ანი ჩიქოვანი - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი (კომისიის მდივანი).

4. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიები შემდეგი შემადგენლობებით:

საკონკურსო კომისია

ა) გოჩა ჯაფარიძე - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პროფესორი,  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) ჯემალ შარაშენიძე - თსუ-ს ემერიტუსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) დალი ჩიტუნაშვილი - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული  პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი (კომისიის მდივანი).
დ) ლეილა ბახტაძე - თსუ-ს ენების შემსწავლელი ცენტრის მოწვეული მასწავლებელი, ფილოლოგიის  დოქტორი;
ე) თინათინ კუბლაშვილი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის დოქტორი;
ვ) გიორგი ლობჟანიძე - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი;
ზ) ქეთევან ლორთქიფანიძე - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის  დოქტორი;
თ) თამარ მოსიაშვილი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი;
ი) დარეჯან სვანი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გიორგი წერეთლის  აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი, ფილოლოგიის  დოქტორი;
კ) ზაზა შაშიკიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის დოქტორი;
ლ) მერი ჩიქობავა - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გიორგი წერეთლის  აღმოსავლეთმცოდნეობის    ინსტიტუტის ასოცირებული მკვლევარი, ფილოლოგიის  დოქტორი.

საკონკურსო-სააპელაციო კომისია

ა) მარიკა ჯიქია - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი,  ფილოლოგიის  მეცნიერებათა დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) მზისა ბუსკივაძე - თსუ-ს ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელი, ფილოლოგიის დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) ნინო სამსონია - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი (კომისიის მდივანი).

5. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის,  ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის, ვიზუალური ხელოვნების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტების პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიები შემდეგი შემადგენლობებით:

საკონკურსო კომისია

ა) ირაკლი ბათიაშვილი - ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოსოფიის  დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) ნატო გენგიური - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) ანასტასია ზაქარიაძე - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი,  ფილოსოფიის დოქტორი (კომისიის მდივანი);
დ) ირინე აბესაძე - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;
ე) მარინე გაჩეჩილაძე - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული კვლევითი ცენტრის  ახალი და თანამედროვე ხელოვნების განყოფილების გამგე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი;
ვ) ალექსანდრე  ვახტანგოვი - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ტელერეჟისორი;
ზ) აკაკი ყულიჯანიშვილი - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის     პროფესორი,  ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი;
თ) მამუკა ცეცხლაძე  - მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი;
ი) ვანო ჭიაურელი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოსოფიის დოქტორი.

საკონკურსო-სააპელაციო კომისია

ა) ნინო თომაშვილი - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი,  ფილოსოფიის დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) ირინე მირიჯანაშვილი - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) ლორეტა შენგელია-აბაშიძე - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის მოწვეული პროფესორი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი (კომისიის მდივანი).

6.  დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის, მსოფლიო ისტორიის, ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტების პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიები შემდეგი შემადგენლობებით:

საკონკურსო კომისია

ა) ზაზა აბაშიძე - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) მურმან პაპაშვილი - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) თეა ქარჩავა - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი, ისტორიის დოქტორი (კომისიის მდივანი);
დ) აპოლონ თაბუაშვილი - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის დოქტორი;
ე) ელენე მეძმარიაშვილი - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის დოქტორი;
ვ)  ჯაბა  სამუშია - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პროფესორი, ისტორიის  დოქტორი;
ზ) თენგიზ სიმაშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის დოქტორი;
თ) ჯემალ შარაშენიძე - თსუ-ს ემერიტუსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი;
ი) დაზმირი ჯოჯუა - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის დოქტორი.

საკონკურსო-სააპელაციო კომისია

ა) ქეთევან ნადირაძე - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) ქეთევან ანთელავა - თსუ-ს ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელი, ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) ფატიმა შეყლაშვილი - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის დოქტორი (კომისიის მდივანი).

7. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ-ს კანცელარიას.
8. წინამდებარე დადგენილება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კილომეტრი, №6).
9. დადგენილება ძალაში შედის საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


გიორგი  შარვაშიძე
რექტორი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-14 15:05:49