2010-04-06
ბრძანება №:33/01-01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მრჩეველთა საბჭოს წევრისათვის აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძისათვის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიული და შედარებითი ენათმეცნიერების მიმართულების ხელმძღვანელის მოვალეობის დაკისრების შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მრჩეველთა საბჭოს წევრისათვის აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძისათვის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიული და შედარებითი ენათმეცნიერების მიმართულების ხელმძღვანელის მოვალეობის დაკისრების  შესახებ


"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის 490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 
  1. დაევალოს 2010 წლის 18 მარტიდან მრჩეველთა საბჭოს წევრს აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიული და შედარებითი ენათმეცნიერების მიმართულების ხელმძღვანელობა ამავე მიმართულებაზე სრული პროფესორის არჩევამდე;
  2. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად;
  3. ბრძანება განთავსდეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
  4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
  
საფუძველი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის წერილი
6999/02 18.03.2010წ.


რექტორი, პროფესორი                                            გ. ხუბუა
« უკან დაბრუნება