2008-07-28
ბრძანება №:0

იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობაზე ირაკლი ბურდულის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №16/01-03)

ბრძანება №16/01-03
       28.07.2008 წ
   

 

 

იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობაზე ირაკლი ბურდულის დანიშვნის შესახებ

საქართველოს შრომის კოდექსის მე-6 მუხლის I-ლი ნაწილის, 31-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე  მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 3 იანვრის #02/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 4 აპრილის #51/02-01 ბრძანების საფუძველზე

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. დაინიშნოს 2008 წლის 28 ივლისიდან იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლად ირაკლი ბურდული და განესაზღვროს ხელფასი თვეში 1300 (ათასსამასი) ლარი;
2.  ბრძანება  განთავსდეს  თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ოფიციალურ     ვებ-გვერდზე;
3.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

  რექტორი, პროფესორი
გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება