2019-04-25
ბრძანება №:98/01-01

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2019 წლის 19 აპრილის N94/01-01 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2019 წლის 19 აპრილის N94/01-01 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

საქართველოს „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლის, 59-ე მუხლის, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტისა და მე-9 პუნქტის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.   ტექნიკური შეცდომის გასწორების მიზნით „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო    უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“  რექტორის  2019  წლის  19  აპრილის  N94/01-01 ბრძანების    მე-4  პუნქტი (ნაცვლად ქართული      ლიტერატურის      ისტორიის      სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტისა არასწორედ იქნა მითითებული    ქართული ლიტერატურის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი და ნაცვლად უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრისა არასწორედ იქნა მითითებული უახლესი ქართული ლიტერატურის კათედრა) ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„4.  კონკურსი  გამოცხადდეს  ჰუმანიტარულ     მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრა

პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული“.

2.  ბრძანების უნივერსიტეტის     ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საიფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3.   წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს შესაბამის სტრუქტურულ  ერთეულებს  (საფინანსო  დეპარტამენტი,  პერსონალის  მართვის დეპარტამენტი,   შიდა   აუდიტის   სამსახური,   საიფორმაციო   ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი).
4.   ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

რექტორი                        გიორგი შარვაშიძე 
« უკან დაბრუნება