2010-05-21
ბრძანება №:101/02–01

“სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 15 თებერვლის №21/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

“სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 15 თებერვლის №21/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-24-ე, ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე  მუხლების და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების “ 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტის  საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


  1. შევიდეს ცვლილება “სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 15 თებერვლის №21/02-01 ბრძანების პირველ პუნქტში და სატენდერო კომისიის შემადგენლობიდან ამოღებულ იქნას კომისიის წევრი გიორგი ღვედაშვილი - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი.
  2. ბრძანება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.
  3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: თსუ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის, ასოცირებული პროფესორის გიორგი ღვედაშვილის 19.05.2010 წლის №12179/02 წერილი.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი                                 რ. ხარბედია

« უკან დაბრუნება