2019-02-08
ბრძანება №:81/01-04

,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018- 2019 სასწავლო წლისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირთათვის საბაკალავრო/სამაგისტრო/ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ’’ უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 3 აპრილის №336/01-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-
2019 სასწავლო წლისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირთათვის საბაკალავრო/სამაგისტრო/ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ’’ უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 3 აპრილის
№336/01-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილი, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი - მე-3 ნაწილების,  54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა”, "ბ”, "ო” და "პ” ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2019 წლის 07 თებერვლის N2016/31 წერილის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.  შევიდეს ცვლილება ,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019      სასწავლო      წლისათვის      ერთიანი      ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირთათვის    საბაკალავრო/სამაგისტრო/ერთსაფეხურიან    საგანმანათლებლო პროგრამებზე ვაკანტური    ადგილების    განსაზღვრის    შესახებ’’    უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 3 აპრილის №336/01-04 ბრძანების პირველი პუნქტის ,,ე“ ქვეპუნქტით დამტკიცებულ N5 დანართში, საბაკალავრო პროგრამების ნაწილში და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"

 

N

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამები

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1.

სამართალი

15

2.

საერთაშორისო სამართალი

5

                                                                                                                                                                          "

,2. ბრძანების    უნივერსიტეტის    ოფიციალურ    ვებგვერდზე    განთავსება უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს. დაევალოს
3. ბრძანების   ყველასათვის   ხელმისაწვდომ   ადგილზე   განთავსების   და შესაბამისი სტრუქტურული  ერთეულებისათვის     გადაცემის     უზრუნველყოფა დაევალოს
4. უნივერსიტეტის კანცელარიას. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

 რექტორი                        გიორგი შარვაშიძე

« უკან დაბრუნება