2014-06-26
ბრძანება №:98/01-01

"სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2014 წლის 5 ივნისის №80/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-9 მუხლის, ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის დეკანის თეიმურაზ ბერიძის 2014 წლის 16 ივნისის №18578/02 წერილის  საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილება "სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ- პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2014 წლის 5 ივნისის №80/01-01 ბრძანებაში და ბრძანების მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
"6. საკონკურსო დოკუმენტები 2014 წლის 7 ივლისიდან 2014 წლის  17 ივლისის 
ჩათვლით,  1000  დან  1800 საათამდე, მიიღება თსუ ეკონომიკისა  და ბიზნესის 
ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში, მისამართზე:   ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №13, უნივერსიტეტის XI კორპუსი,  ეკონომიკისა
და ბიზნესის ფაკულტეტის კანცელარია, ოთახი №428, ხოლო 2014 წლის  18 ივლისიდან 2014 წლის 25 ივლისის ჩათვლით, 1000  დან  1800 საათამდე _
თსუ ეკონომიკისა  და ბიზნესის  ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის 
მიმღებ აპარატში, მისამართზე: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2, თსუ X 
კორპუსი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კანცელარია, ოთახი №310." 
2.  ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთში "თბილისის უნივერსიტეტი";
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს
   საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაგზავნის ფურცელში მითითებული    სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა;
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


რექტორი, პროფესორი                          აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

« უკან დაბრუნება